مقاله تحليل عوامل بازدارنده توسعه كشت هاي گلخانه اي (مطالعه موردي استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل بازدارنده توسعه كشت هاي گلخانه اي (مطالعه موردي استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشت هاي گلخانه اي
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله توسعه كشاورزي
مقاله استان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قره قاني اردوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشتهاي گلخانه اي با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و با خنثي كردن عوامل محيطي اهميت ويژه اي در پيشبرد فرآيندهاي توسعه كشاورزي دارند. بديهي است برنامه ريزي مناسب در جهت توسعه اين نظام توليدي با توجه به شرايط ويژه آن نيازمند شناخت عوامل و محدوديت هايي است كه بازدارنده توسعه كشت هستند. براين اساس تحقيق حاضر با هدف كلي بررسي عوامل و محدوديت هاي توسعه كشت هاي گلخانه اي در استان اصفهان انجام شد. اين پژوهش از نوع كاربردي است، كه به روش پيمايشي انجام گرفته و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه براي جمع آوري داده هاي مورد نياز استفاده گرديده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه گلخانه داران استان اصفهان بود ۳۶۱) واحد گلخانه اي) كه تا پايان سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ پروانه بهره برداري شده بودند، كه از بين آنها و بر مبناي فرمول كوكران ۱۲۰ واحد براي نمونه گيري از ۱۰ شهرستان استان كه داراي بيش از ۱۰ واحد گلخانه بودند انتخاب شد. روايي ابزار تحقيق بر اساس ديدگاه كارشناسان ومتخصصان باغباني، ترويج و توسعه كشاورزي و گلخانه داران با تجربه تاييد شد. همچنين پايايي ابزار تحقيق نيز بر پايه آلفاي كرونباخ براي پنج بخش پرسشنامه به ترتيب ۰٫۷۳، ۰٫۸۶، ۰٫۷۷ و ۰٫۸۱ بدست آمد. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS و Excel تحت ويندوز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. گويه هاي مربوط به عوامل و محدوديت هاي تاثيرگذار بر توسعه كشت هاي گلخانه اي در پنج بخش عوامل اقتصادي، حمايت هاي دولتي، قوانين اداري، عوامل زيربنايي، عوامل اقليمي و عوامل فني بر پايه ضريب تغييرات اولويت بندي شدند. همچنين نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه چهار عامل حمايتي، زيربنايي، قوانين اداري و عوامل اقتصادي مجموعا ۶۶٫۶۷ درصد واريانس عوامل بازدارنده توسعه كشت هاي گلخانه اي در استان اصفهان را تبيين مي كنند.