مقاله تحليل عوامل فردي موثر بر يادگيري شغل محور در بين دانشجويان کشاورزي دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل فردي موثر بر يادگيري شغل محور در بين دانشجويان کشاورزي دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري شغل محور
مقاله دانشجويان کشاورزي و عوامل فردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: علم بيگي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي تحليل عوامل فردي موثر بر يادگيري شغل محور در بين دانشجويان کشاورزي دانشگاه تهران بر اساس عوامل فردي است که به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانشجويان کشاورزي سال آخر مقطع کارشناسي و دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران است که در مجموع شامل ۱۱۰۳ نفر بودند. از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب، ۲۰۱ نفر (برحسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با سه بخش است که بخش اول ويژگي هاي روان شناختي، بخش دوم مقياس اندازه گيري متغير وابسته تحقيق (مقياس يورک و نايت، ۲۰۰۴) و بخش سوم عوامل فردي موثر در شکل گيري يادگيري شغل محور بود. براي تعيين روايي، با استفاده از نظرات اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران از روايي محتوايي و براي تعيين پايايي ابزار، از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده که مقدار آن براي مقياس اصلي ۰٫۸۹ بود. روش آماريِ غالب مورد استفاده تحليل مسير و نرم افزار مورد استفاده SPSSwin15 بوده است. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که نقش عوامل فردي در شکل گيري يادگيري شغل محور بسيار مهم، و عوامل مورد بررسي در مجموع ۷۹ درصد واريانس مرتبط با متغير وابسته را تبيين کردند. بر مبناي يافته هاي تحقيق علاقه به رشته تحصيلي، اعتقاد به توان اعضاي هيات علمي، اعتماد در روابط متقابل، توانايي آزمايش و خلق فرصت ها و توانمندي جست وجوي اطلاعات مهمترين متغيرهاي فردي در شکل گيري يادگيري شغل محور در بين دانشجويان کشاورزي بودند.