مقاله تحليل عوامل موثر بر ارتفاع آب در سدهاي زيرزميني و ارايه روشي براي تخمين آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر ارتفاع آب در سدهاي زيرزميني و ارايه روشي براي تخمين آن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد زيرزميني
مقاله مدل فيزيكي
مقاله مدل عددي
مقاله واسنجي
مقاله صحت سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طياري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سدهاي زيرزميني در بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك دنيا براي توسعه منابع آب زيرزميني و جلوگيري از هدر رفتن آب در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته اند. روش اجراي طرح شبيه سيستم آب بندي پي سدهاي سطحي است. در اين تحقيق از يك مدل فيزيكي سد زيرزميني به ابعاد ۱٫۳×۰٫۸۵×۴ متر و مدل عددي MODFLOW براي شبيه سازي جريان در مخزن سد و تعيين ارتفاع آب بر روي سد زيرزميني استفاده شده است. براي واسنجي و صحت سنجي مدل عددي، از اعداد اندازه گيري شده توسط مدل فيزيكي استفاده به عمل آمده است. ۲۰۶ آزمايش در شرايط مختلف به وسيله مدل فيزيكي و ۴۳۰۰ اجرا به وسيله مدل عددي شبيه سازي شده سد زيرزميني انجام شد. متوسط خطاي نتايج آزمايش هاي مدل هاي فيزيكي و عددي ۱٫۳% بود. اين شرايط نشان دهنده تطبيق مناسب مدل عددي با شرايط فيزيكي است. نتايج نشان مي دهد كه مهمترين پارامترها در تعيين ارتفاع آب بر روي سدهاي زيرزميني به ترتيب اهميت، دبي، ارتفاع سد، سطح ايستابي اوليه، ضريب هدايت هيدروليكي لايه آبدار، ضخامت سد و شيب كف لايه آبدار مي باشند. براي محاسبه ارتفاع آب بر روي سد زيرزميني (H) مي توان از رابطه H=S*F استفاده نمود. S، ضريب مربوط به عوامل دبي، ضريب هدايت هيدروليكي لايه آبدار، ضخامت سد و شيب كف لايه آبدار مي باشد و از رابطه S=ST.Sq.Sk.Ss بدست مي آيد. F تابعي از نسبت ارتفاع سد (Hdam) به سطح ايستابي اوليه (H0) مي باشد و از رابطه F=2.0632(Hdam/H0) -0.3791 محاسبه مي شود.