مقاله تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري مطالعه موردي: شهرستانهاي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري مطالعه موردي: شهرستانهاي استان فارس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازماندهي سياسي فضا
مقاله ناحيه بندي
مقاله سطوح تقسيمات كشوري
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عاملي عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام سازماندهي سياسي كشور كه در قالب تقسيمات كشوري به مرحله اجرا در مي آيد، يكي از مهمترين و ضروري ترين بخش نظام اداري كشور به حساب مي آيد. اين اصطلاح به معني ناحيه بندي مناطق جغرافيايي يا به عبارت ديگر شناسايي مناطق و نواحي همگنِ طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و سازمان دهي آنها در قالب واحدهاي سياسي جهت اعمال حاكميت سياسي مي باشد و بدين ترتيب واحدهاي سياسي – اداري علاوه بر كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، اداري، داراي كاركردهاي سياسي نيز مي باشند.
نظام سياسي و شكل آن، نظام اداري، فضاي جغرافيايي، پيوندهاي عاطفي و سياسي ميان مردم و مكان، شبكه مناسبات اجتماعي و جمعيت و پراكنش جغرافيايي آن از شاخصهاي تأثيرگذار در فرايند تقسيمات کشوري به شمار مي آيند. در ايران در اعصار طول تاريخي گذشته همواره نحوه دريافت ماليات، دفاع از مرزهاي کشور در مقابل حملات احتمالي قدرتهاي بيگانه، مسايل قومي، فرهنگي و نظامي به منظور کنترل بيشتر دولت بر رفتار خوانين و ايالات مختلف کشور، بر نحوه آرايش سياسي فضا موثر بوده اند. در استان فارس نيز عواملي نظير وسعت زياد استان، محروميت مناطق جنوبي استان، تفاوتهاي فرهنگي – مذهبي و قومي، رقابتهاي مكاني و … در تقسيمات سرزميني نقش داشته اند. بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري در استان فارس كدامند؟ روش تحقيق اين پژوهش تحليلي – توصيفي بوده که با استفاده از منابع کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک صورت گرفته است.