مقاله تحليل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکيک بخشهاي عمده اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکيک بخشهاي عمده اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله عامل موثر
مقاله اشتغال جوانان
مقاله تابع اشتغال
مقاله حداقل دستمزد واقعي
مقاله تعديل نيروي کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش شتابان نرخ بيکاري جوانان در سالهاي اخير موجب شده است تا پرداختن به موضوع اشتغال جوانان از اهميت خاصي برخوردار شود. در اين مطالعه به منظور بررسي عوامل موثر بر اشتغال جوانان گروه سني ۲۹-۲۰ ساله از متغيرهاي ارزش افزوده، حداقل دستمزد واقعي، نسبت جمعيت جوان داراي تحصيلات متوسطه و ديپلم به کل جمعيت جوان، نسبت جمعيت جوان داراي تحصيلات عالي به کل جمعيت جوان و نسبت شاغلان علمي، فني و تخصصي به کل اشتغال به عنوان جانشين سطح فناوري براي برآورد تابع اشتغال جوانان استفاده شده است. توابع اشتغال جوانان در سه بخش عمده کشاورزي، صنعت و خدمات با استفاده از داده هاي سري زماني طي دوره ۸۲-۱۳۴۵ با روش الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM) برآورد شده است.
بر اساس نتايج بدست آمده، رشد توليد در بخش صنعت، تاثير بيشتري بر افزايش اشتغال جوانان دارد. حداقل دستمزد واقعي در تمامي بخشها تاثير منفي بر اشتغال جوانان دارد؛ ولي اين تاثير در بخش کشاورزي معني دار نيست. افزايش سطح تحصيلات جوانان در مقاطع متوسطه و ديپلم و عالي تاثير مثبت و معني داري بر اشتغال جوانان دارد و اين اثر در مورد تحصيلات عالي قويتر مي باشد. در نهايت، پيشرفت فناوري، اثر منفي و معني داري براشتغال جوانان در بخش کشاورزي دارد.