مقاله تحليل عوامل موثر بر بهره برداري پايدار از چوب جنگلي (مطالعه موردي: روستاي دژن شهرستان کامياران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر بهره برداري پايدار از چوب جنگلي (مطالعه موردي: روستاي دژن شهرستان کامياران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري
مقاله توسعه پايدار
مقاله جنگل
مقاله روستاي دژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرك زاده علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: غياثوندغياثي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري منابع طبيعي يکي از چالش هاي برنامه ريزان و سياست گزاران توسعه به خصوص در مناطق روستايي کمتر توسعه يافته است چرا که ارتباط بهره برداران با محيط در اين مناطق، پيچيده تر از مناطق توسعه يافته است. هدف کلي اين بررسي مطالعه عوامل موثر بر بهره برداري پايدار از چوب جنگلي در روستاي دژن در شهرستان کامياران بود. پارادايم حاکم بر تحقيق کمي و روش به کار رفته روش توصيفي بود. جامعه آماري تحقيق ۵۳۵ نفر از بهره برداران روستاي دژن شهرستان کامياران بود که با استفاده از جدول مورگان نمونه اي ۲۲۲ نفري به طور تصادفي انتخاب شد. ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن توسط گروهي از متخصصان به روش روايي محتوايي بررسي گرديد و براي تعين پايايي آن ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد۰٫۸۱) ). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش و تحليل شدند. نتايج پژوهش نشان داد که بيشتر بهره برداران از چوب هاي جنگلي مردان ميانسال بودند (۵۷٫۲ درصد) كه بيشتر افراد اين گروه (۴۶٫۵ درصد) در حد زياد از چوب جنگلي استفاده کرده اند. نتايج نشان داد که به طور کلي ۳۰٫۶ درصد بهره برداران در حد زياد از چوب هاي جنگلي استفاده کرده اند. بيشترين کاربرد چوب هاي جنگلي استفاده در صنعت و صنايع دستي بود (۳۳٫۹ درصد).
نتايج نشان داد که قطع بي رويه درختان براي مصارف مختلف، چراي دام و قطع درختان به منظور گسترش زمين هاي زراعي مهمترين عوامل تخريب جنگل از ديدگاه پاسخگويان بوده است. همچنين نتايج نشان داد که بين نگرش نسبت به استفاده از چوب جنگلي و جنسيت رابطه مثبت و معني داري وجود داشت و تعداد مردان با نگرش مثبت به استفاده از چوب هاي جنگلي براي مصارف مختلف بيشتر از زنان بوده است. بين نگرش و سن بهره برداران رابطه مثبت و معني داري وجود داشته و هر چه سن بالاتر رفته تعداد افراد با نگرش مثبت به بهره برداري از چوب هاي جنگلي بيشتر شده است. براي تحليل عوامل موثر بر بهره برداري پايدار از منابع جنگلي از تحليل عاملي (نوع R) استفاده شد. پنج عامل شامل: مديريتي- نظارتي، اقتصادي، تشويقي- انگيزشي، آموزشي- اطلاع رساني و نگرشي- فرهنگي شناسايي شدند که در مجموع ۵۴٫۱۵ درصد واريانس کل عوامل موثر بر بهره برداري پايدار از چوب هاي جنگلي را تبيين کرده اند.