مقاله تحليل عوامل موثر بر تقويت کارآفريني در دانشجويان از ديدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالي علمي کاربردي کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر تقويت کارآفريني در دانشجويان از ديدگاه دانش آموختگان مراکز آموزش عالي علمي کاربردي کشاورزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش کشاورزي
مقاله آموزش عالي علمي کاربردي
مقاله تقويت کارآفريني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف کلي شناسايي عوامل موثر بر تقويت کارآفريني در دانشجويان آموزش هاي عالي علمي کاربردي کشاورزي ايران صورت پذيرفته است. اين تحقيق از نوع کاربردي بوده که در آن از روش توصيفي و علي-ارتباطي استفاده شده است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي محقق ساخته بوده است که ضريب پايايي آن ۸۵% برآورد شده است. جامعه آماري تحقيق ۱۹۵۴ نفر کل دانش آموختگان دوره هاي عالي علمي کاربردي کشاورزي سراسر کشور در سال ۸۳ مي باشد که ۳۴۰ نفر بعنوان نمونه مورد نظر از طريق نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده هاي حاصله در دو بخش توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. ميانگين سني اين دانش آموختگان ۲۶ سال است که ۵۸٫۲ درصد آنها با سهميه آزاد و بقيه سهميه شاغل هستند. ۲۴٫۳ درصد از دانش آموختگان سهميه آزاد و ۴۱٫۴ درصد از دانش آموختگان سهميه شاغل در مقطع کارشناسي فارغ التحصيل شده اند و بقيه در مقطع کارداني تحصيل کرده اند. همچنين نتايج نشان مي دهد که تنها ۱۵ درصد از کل دانش آموختگان بصورت خود اشتغالي و داراي کسب و کار شخصي هستند، در حاليکه ۶۲٫۹ درصد آنها شاغل مي باشند. بر اساس نتايج تحليل عاملي، عوامل موثر بر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقويت کارآفريني در دانشجويان را مي توان در ۷ عامل روش هاي آموزشي، محتواي آموزشي، امکانات و تجهيزات، عوامل فردي، مهارت هاي آموزشگران، ويژگي هاي دانشجويان و عوامل محيطي دسته بندي نمود. رگرسيون گام به گام نشان مي دهد از عوامل فوق الذکر عوامل محيطي وارد معادله نشد و بقيه ۶ عامل توانستند ۶۲٫۱ درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين نمايند. ضمن اينکه بر اساس تحليل رگرسيون مهمترين عامل موثر نگرش دانش آموختگان نسبت به تقويت کارآفريني در دانشجويان مهارت هاي آموزشگران ارزيابي شد.