مقاله تحليل عوامل موثر بر توسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر توسعه جهانگردي ورزشي داخلي ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت جهانگردي
مقاله ورزش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: اسميت استيفن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش تحليل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردي ورزشي ايران مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل ۵۹ نفر از متخصصين و خبرگان فارغ التحصيل و يا دانشجويان مقطع دکتراي رشته تربيت بدني با گرايش مديريت و برنامه ريزي مي باشد. ابزار اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي شامل ۵۲ سوال بود که پس از تاييد روايي و پايايي (a=0.93) توزيع گرديد. ابتدا به منظور شناسايي مجموعه عوامل موثر در حوزه جهانگردي ورزشي داخلي با استفاده از روش دلفي نسبت به تعيين عوامل حول ۱۲ محور اصلي اقدام گرديد. بر اساس يافته هاي حاصل از جامعه آماري ميزان هر يک از عوامل تعيين و با استفاده از روش فريدمن نسبت به رتبه بندي آنها اقدام شد. سپس با بهره گيري از آزمون اسپيرمن نسبت به ارزيابي روابط همبستگي بين عوامل اقدام شد. يافته ها حاکي از آن است که محورهاي تسهيلات و خدمات، امنيت و اسکان به ترتيب بيشترين درجه اهميت را در توسعه جهانگردي داخلي ورزشي به خود اختصاص داد و محورهاي آموزش، اقتصاد و جاذبه هاي توريستي بيشترين ارتباط را با ساير عوامل نشان دادند. توجه به تحليل ماتريس همبستگي عوامل مي تواند براي اقدامات توسعه اي موثر واقع شود.