مقاله تحليل عوامل موثر بر رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي کاري
مقاله عملکرد
مقاله نيروي انساني
مقاله رضايت شغلي
مقاله نياز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منجم زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: برادران مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات متعددي اين واقعيت را به اثبات رسانيده اند که تصور کارکنان از کيفيت زندگي کاري عملکرد آنان را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. لذا هر گونه تلاشي جهت بهبود اين تصور، مي تواند در نهايت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد. با عنايت به اين واقعيت، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين انجام شده است. اين پژوهش از نوع پيمايشي است و جامعه آماري آن را ۱۷۵ نفر از کارکنان دانشگاه تشکيل ميدهند که نمونه اي به حجم ۱۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از اين جامعه انتخاب و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شده و از طريق نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج بخش توصيفي نشان داد که از ميان مولفه هاي کيفيت زندگي کاري، مولفه بهره مندي از محيط کاري ايمن و از ميان مولفه هاي سنجش عملکرد، مولفه توانايي بيشترين اهميت را به خود اختصاص دادند. در بخش تحليلي، نتايج تحليل همبستگي نشان داد که متغيرهاي سطح تحصيلات و جنسيت داراي رابطه معني داري با عملکرد مي باشند. همچنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که حدود ۵۴ درصد از تغييرات ميزان عملکرد کارکنان از طريق متغيرهاي قانون گرايي، اعتماد مافوق به کارکنان، پرداخت منصفانه حقوق و خدمات رفاهي قابل تبيين و پيش بيني است.