مقاله تحليل عوامل موثر بر مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان هاي دولتي استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر مدت زمان اقامت بيماران در بيمارستان هاي دولتي استان لرستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميانيگن مدت اقامت
مقاله بيمارستان
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فيض اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدت اقامت در بيمارستان شاخص مهمي است كه امروزه به طور وسيع براي تحليل ميزان استفاده از خدمات و كارايي و عملكرد فعاليت هاي بيمارستاني مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اين پژوهش بررسي عوامل موثر بر مدت اقامت بيماران در بيمارستان هاي دولتي استان لرستان مي باشد.
روش كـار: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي و مقطعي است. نمونه هاي پژوهش (پرونده ۶۶۲ بيمار بستري) به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. داده هاي موردنياز از پرونده بيماران بستري شده در سال ۱۳۸۵ استخراج شد. براي تحليل داده ها از آزمون هاي آماري T-test و One-way ANOVA و جهت بررسي تاثير هم زمان متغيرهاي مستقل بر ميانگين مدت بستري از آناليز رگرسيون استفاده شد.
يافته ها: ميانگين مدت اقامت در بيمارستان هاي دولتي استان لرستان در سال ۱۳۸۵،۰۳/۳ ±۳۴/۴ روز بود. فاكتورهاي سن، جنسيت، وضعيت تاهل، محل سكونت، شغل، نوع ارجاع، نوع بيمه، علل بستري، و وضعيت هنگام ترخيص بر ميانگين مدت بستري موثر بود. با افزايش سن ميانگين مدت بستري بيشتر مي شود. همچنين ميانگين مدت اقامت در مردان بيشتر از زنان است و در افراد با وضعيت بهبودي و بهبودي نسبي هنگام ترخيص، ميانگين مدت اقامت كوتاه تر است.
نتيجه گيري: با استفاده از اطلاعات حاصل از تحليل شاخص مدت اقامت بيمار در بيمارستان ها مي توان به هدف تخصيص بهتر منابع و تخت هاي بيمارستاني و بهره وري بهينه از تخت هاي موجود دست يافت. با توجه به يافته هاي اين مطالعه، اقداماتي جهت كاهش حضور بيماران مسن در بيمارستان از طريق توسعه مراقبت در منزل و خانه هاي پرستاري پيشنهاد مي شود. برقراري نظام ارجاع و استقرار پزشك خانواده در شهرها نيز به تشخيص سريع تر بيماري ها، كوتاه تر شدن دوره درمان و كاهش اقامت هاي غيرضروري در بيمارستان كمك خواهد كرد.