مقاله تحليل عوامل موثر بر موفقيت اعضاي هيات علمي دانشكده هاي كشاورزي ايران در زمينه ارايه خدمات برون دانشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر موفقيت اعضاي هيات علمي دانشكده هاي كشاورزي ايران در زمينه ارايه خدمات برون دانشگاهي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر
مقاله خدمات برون دانشگاهي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشكده هاي كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق توصيفي – پيمايشي تحليل عوامل موثر بر موفقيت اعضاي هيات علمي دانشكده هاي كشاورزي ايران در زمينه ارايه خدمات برون دانشگاهي بود. جامعه آماري آن شامل اعضاي هيات علمي دانشكده هاي كشاورزي ايران (N=1799) بود كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد ۱۰۲ نفر به عنوان نمونه تعيين گرديد كه در نهايت حجم نمونه به منظور افزايش دقت مطالعه به ۱۴۰ نفر افزايش پيدا كرد. براي انتخاب نمونه در مرحله اول به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي از ميان دانشكده هاي كشاورزي ايران، ۱۰ دانشكده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه اي با انتساب متناسب از ميان اعضاي هيات علمي اين دانشكده ها نمونه مورد نظر تعيين گرديد. ابزار تحقيق پرسش نامه اي بود كه روايي آن بر اساس نظر جمعي از اساتيد و صاحب نظران تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد (۰٫۷۹ تا ۰٫۸۲). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه در رابطه با اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت اعضاي هيات علمي در اين زمينه از ميان ۲۰ گويه، دارا بودن صلاحيت هاي شغلي و حرفه اي مناسب و داشتن مهارت هاي پژوهشي براي شناسايي گروه و مناطق هدف، به ترتيب در بالاترين اولويت ها قرار داشتند. همچنين؛ بر اساس نتايج تحليل عاملي، سه عامل شغلي، ارتباطي – روان شناختي و سازماني – مديريتي در مجموع حدود ۶۰٫۱۷۵% از كل واريانس را تبيين نمودند. لذا، با توجه به وضعيت نه چندان مطلوب خدمات برون دانشگاهي در نظام آموزش عالي كشاورزي ايران، شناخت اين عوامل و توجه بيشتر به آن ها مي تواند سبب رفع بسياري از مشكلات اين نظام و تقويت ارتباط دو جانبه دانشگاه و بخش هاي مختلف جامعه گردد.