مقاله تحليل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهيلات بانکي کشاورزي (مورد: شهرستان خوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر نحوه استفاده از تسهيلات بانکي کشاورزي (مورد: شهرستان خوي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وام هاي کشاورزي
مقاله نظارت کارشناسان
مقاله تسهيلات بانکي
مقاله مخاطرات اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزياري حجت
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اينکه اعتبارات رسمي کشاورزي نقش عمده اي در تامين سرمايه مورد نياز براي توسعه کشاورزي مي توانند ايفا کنند، ولي شواهد حاکي از آن هستند که بخش زيادي از وام هاي کشاورزي، دچار مخاطرات اخلاقي گرديده اند. پژوهش حاضر، بر اساس الگوي نظري ترکيبي که پژوهشگر طراحي کرده است، در پي بررسي نحوه هزينه کرد وام هاي کشاورزي و عوامل موثر بر هدايت صحيح آنهاست. نمونه تحقيق (۱۲۰ نفر) از بين جامعه آماري (۴۵۹۲ نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوي که در بين سال هاي ۱۳۸۶ – ۱۳۸۱ حداقل يک بار وام کشاورزي دريافت کرده اند، با استفاده از روش طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شد. يافته هاي مطالعه نشان داد، تنها ۳۷٫۸ درصد از کشاورزان مورد مطالعه، وام دريافتي را به طور کامل در مسير کشاورزي هدايت کرده اند و ۱۸٫۴ درصد از آنان کاملا دچار انحراف گرديده و بقيه وام ها نيز تا حدودي در اين زمينه دچار انحراف شده اند. طبق يافته ها، زمين زيرکشت ۹۱ درصد از کشاورزان، ۲ هکتار و کمتر بوده است که نشان دهنده خردي شديد اراضي و فراهم نبودن زمينه لازم براي به کارگيري سرمايه است. همچنين نتايج تحليل رگرسيون بيانگر آن است که متغيرهاي مبلغ وام پرداختي، تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکيت اجرايي در سال زراعي ۱۳۸۶ – ۱۳۸۵، در مجموع، ۶۰ درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان مصرف وام هاي کشاورزي در فعاليت هاي کشاورزي را تبيين کرده اند.