مقاله تحليل عوامل مکاني موثر بر استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي در استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۵۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل مکاني موثر بر استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي در استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مکاني
مقاله صنايع فرآوري محصولات کشاورزي
مقاله استان خراسان شمالي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما عبدي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل مکاني از مولفه هاي اساسي در استقرار و توسعه صنايع روستايي به طور عام و صنايع فرآوري محصولات کشاورزي به طور خاص است. اين تحقيق با هدف بررسي عوامل مکاني موثر بر استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي در استان خراسان شمالي به روش پيمايشي انجام شده و جامعه آماري تحقيق مديران و صاحبان صنايع فرآوري بوده که به دليل محدود بودن تعداد اين گونه واحدهاي فرآوري در استان ((N=43، تحقيق به صورت سرشماري انجام گرديده است. داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شده و روايي صوري پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صنايع روستايي سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل صنايع و معادن استان خراسان شمالي تعيين و پايايي مقياس سنجش عوامل مکاني موثر بر استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي نيز از طريق ضريب آلفاي کرونباخ (۰٫۸۷) بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از تکنيک تحليل عاملي استفاده گرديد و تحليل داده ها در محيط SPSS انجام گرفت. نتايج بررسي نشان داد که شش عامل دسترسي به خدمات پشتيباني، دسترسي به عوامل توليد، خدمات زير بنايي، عامل طبيعي و زيست محيطي، دسترسي به خدمات اداري و شبکه حمل و نقل در استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي در مناطق روستايي موثرند. اين عوامل به ترتيب؛ ۲۷٫۴، ۱۴٫۲، ۱۱٫۲، ۱۰٫۷، ۷٫۸ و ۷٫۷ درصد از واريانس عوامل موثر بر مکان استقرار صنايع فرآوري محصولات کشاورزي را تبيين کردند. مجموع واريانس تبيين شده بوسيله اين شش عامل ۷۹ درصد بود. در اين ميان؛ تامين زمين مناسب و کافي با زيرساختهاي لازم، دسترسي به توليدات مواد اوليه کشاورزي و باغي، دسترسي به شبکه برق، دسترسي مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطي و دسترسي به شبکه گاز پنج اولويت اول در انتخاب سايت مناسب براي استقرا واحدهاي صنعتي از نظر صاحبان و مديران صنايع تبديلي و تکميلي در استان خراسان شمالي بودند.