مقاله تحليل غيرخطي انتقال دودي شکل توده ادرار از لگنچه هاي کليوي به مثانه به روش محاسباتي برهم کنش سيال و جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تحليل غيرخطي انتقال دودي شکل توده ادرار از لگنچه هاي کليوي به مثانه به روش محاسباتي برهم کنش سيال و جامد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازوکار دودي شکل
مقاله مدل مادي ارودا – بويس
مقاله رفلاکس
مقاله نوسازي شبکه
مقاله برهم کنش سيال و جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فتورايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونگي تشکيل و دفع ادرار از ديرباز جزو مسايل پيچيده مورد توجه در علم بيومکانيک بوده و تاکنون سازوکاري که ادرار را از کليه به مثانه انتقال مي دهد، به طور کامل شناخته نشده است. شناخت سازوکار دودي شکل در ميزناي مي تواند نقش مهمي در درک بهتر عملکرد و نيز ناهنجاري هاي اين عضو از سيستم دفع ادرار داشته باشد و راهکارهايي را براي برطرف کردن آنها ارايه کند، از جمله طراحي ابزارهاي کمکي جريان در ميزناي مانند دريچه و استنت. در اين مقاله، انتقال بولاس ايزوله ادرار در ميزناي با استفاده از نوعي مدل مکانيکي مبتني بر داده هاي آناتوميکي در حين سازوکار دودي شکل شبيه سازي شد. در اين پژوهش توزيع فشار ادرار در ميزناي، تنش برشي در جدار داخلي، تغيير شکل ديناميکي بولاس ادرار در مسير حرکت آن و اثر اختلاف فشار بين کليه و مثانه بر ميزان بازگشت و کارايي انتقال ادرار در اثر سازوکار دودي شکل مطالعه شد. مدل محاسباتي ارايه شده، در دامنه سيال از ابزار ديناميک سيالات محاسباتي، فرمول بندي لاگرانژي – اويلري دلخواه (ALE)، معادلات تراکم ناپذير ناويراستوکس و الگوريتم نوسازي شبکه استفاده مي کند و در دامنه جامد از مدل غيرخطي ارودا – بويس و شرايط تماسي بهره مي برد. از ويژگي هاي اساسي اين مدل در مقايسه با تحقيقات قبلي، اعمال نشدن تغيير مکان از پيش تعيين شده به ديواره و تاثيرپذيري آن از تغييرات فشار ديناميکي داخل مجرا است. معادلات المان محدود سيال و جامد با استفاده از روش برهم کنش سيال و جامد (FSI) و از طريق جفت شدگي قوي حل شد. يافته هاي اين تحليل نشان داد که نواحي ابتدايي ميزناي در هنگام انتشار موج، نسبت به نواحي ديگر تحت تنش بيشتري است. به علاوه، افزايش فشار مثانه باعث شدت بخشيدن به ميزان رفلاکس ادرار از ميزناي به کليه در شرايط اختلال عملکرد دريچه اي محل اتصال کليه به مثانه مي شود و بيشتر شدن کارايي سازوکار دودي شکل در انتقال بولاس ادرار از ميزناي به مثانه را به همراه دارد.