مقاله تحليل فضايي جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي اجتماعي
مقاله بخش حاشيه نشين
مقاله تحليل فضايي
مقاله جرم
مقاله شهر کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نادر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنايت کشور در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به ويژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترين اقمارشهر کشور در اين مقاله سعي شده تا ضمن تحليل فضايي جرايم و شناسايي مکان هاي جرم خيز و محل سکونت مجرمين در سطح شهرکرج، به ارزيابي شرايط مکاني شهر و حوزه هاي جرم در رفتار و فعاليت هاي غير قانوني بپردازد. در اين بررسي از روش هاي تحليل همبستگي و فرصت هاي جرم بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارتکاب جرايم و ويژگي هاي محل وقوع جرم مثل تاريکي و خلوتي محيط ارتباط معناداري وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعيت و افزايش تعداد مهاجرين به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل مي کند. اين پديده در مناطق حاشيه نشين شهر کرج سبب افزايش ميزان جرايم شده است.