مقاله تحليل فضايي ميزان کارايي ساز و کار مديريت رشد شهرهاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت شهري از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي ميزان کارايي ساز و کار مديريت رشد شهرهاي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد
مقاله رشد شهري
مقاله مديريت رشد شهري
مقاله حدود رشد شهري
مقاله شاخص خطاي تعريف حدود رشد
مقاله شاخص ميزان ناکارايي حدود رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورجوهري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زمان تهيه طرحهاي توسعه شهري در ايران تاکنون، «چارچوب مديريت رشد شهرها» کاملا متاثر از «سياست محدود سازي رشد» بوده است. ابزار اعمال اين سياست نيز، «تعريف حدود رشد شهري» (UGB) بوده که کماکان بدون ويرايش بنيادي، مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود مباحثات متفرق در زمينه ناکارايي سازوکار فعلي، فقدان بررسي هاي علمي در اين زمينه مانع از تلاش جدي جهت جايگزين نمودن سياست و ابزارهاي کارآمدتر گرديده است. اين مقاله، به «تحليل فضايي ميزان کارايي سازوکار فعلي» (از طريق تمرکز بر ابزار مورد استفاده) مي پردازد. بدين منظور دو شاخص سنجش «ميزان اعتبار» (روايي) و «کارايي» تعريف گرديده است. نتايج اين مقاله بر لزوم تجديد نظر در ساز و کار فضايي فعلي مديريت رُشد در شهرهاي ايران تاکيد مي ورزد.