مقاله تحليل فضايي نابرابري هاي جنسيتي و شاخص هاي مربوط به آن در كشورهاي خاورميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تحليل فضايي نابرابري هاي جنسيتي و شاخص هاي مربوط به آن در كشورهاي خاورميانه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص توسعه انساني
مقاله فقر انساني
مقاله نابرابري جنسيتي
مقاله كشورهاي خاورميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرنجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پي ناكار آمدي الگوي رشد اقتصادي در تبيين توسعه براي اولين بار در سال ۱۹۹۰ توسط سازمان برنامه ريزي توسعه سازمان ملل، مفهوم توسعه انساني با استفاده از سه شاخص اساسي كسب دانش، دسترسي به امكانات مادي لازم براي يك زندگي بهتر و برخورداري از طول عمر توام با سلامتي مورد سنجش قرار گرفت. در نوشته حاضر سعي مي شود شاخص هاي توسعه انساني، فقر انساني در كشورهاي خاورميانه مورد بررسي قرار گيرد و اثرات آنها بر نابرابري جنسيتي ارزيابي گردد. روش پژوهش توصيفي – تحليلي است. بر اساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص توسعه انساني، ۴ كشور در سطح توسعه انساني بالا، ۱۴ كشور در سطح توسعه انساني متوسط و دو كشور عراق و يمن در سطح توسعه انساني پايين قرار دارند. بررسي رابطه شاخص هاي توسعه انساني با نابرابري جنسيتي نمايانگر وجود يك رابطه غير خطي بين شاخص هاي توسعه انساني و موقعيت زنان است. به طوري كه با افزايش شاخص هاي توسعه انساني، نابرابري بين زنان ومردان در كشورهاي خاورميانه كاسته مي شود. همچنين در كشورهايي كه مشاركت و نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بيشتر است شاخص هاي فقر انساني كاهش مي يابد.