مقاله تحليل محتوايي و استنادي مقالات چاپ شده در مجله علمي پژوهشي «مديريت اطلاعات سلامت» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۸۲ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل محتوايي و استنادي مقالات چاپ شده در مجله علمي پژوهشي «مديريت اطلاعات سلامت»
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله استناد
مقاله مقاله مجله
مقاله نشريات ادواري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهنويه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با بررسي توليدات علمي در هر حوزه مي توان در انجام سياست هاي پژوهشي برنامه ريزي هاي راه بردي انجام داد، پيشرفت هاي حاصل را ارزيابي و کنترل نمود و کيفيت فعاليت هاي پژوهشي را ارتقا داد. اين مطالعه با هدف تحليل محتوايي و استنادي مقالات چاپ شده در مجله «مديريت اطلاعات سلامت» انجام گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به تحليل محتوايي و استنادي تعداد ۱۷۵ مقاله چاپ شده در مجله علمي پژوهشي مديريت اطلاعات سلامت طي سال هاي ۱۳۸۳ لغايت ۱۳۸۹ پرداخته است. در اين پژوهش با استفاده از چک ليست و مراجعه به تک تک عناوين و محتويات و استنادات مقاله ها به جمع آوري اطلاعات و سپس ورود آن در نرم افزار Excel و تحليل آن ها اقدام شد. روايي چک ليست با استفاده از نظر استادان متخصص تاييد گرديد. در تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي نظير دسته بندي داده ها بر حسب توزيع فراواني و درصد فراواني، ميانگين و رسم نمودارها استفاده شد.
يافته ها: از ۵۳۱ نويسنده در ۱۷۵ مقاله، بيشترين نويسندگان (۵۸ درصد) مرد بوده اند. بيشترين افراد در مقطع دکتراي تخصصي (۲۶۳ نفر)، داراي رتبه دانشگاهي استاديار (۱۱۶ نفر)، با وابستگي به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان (۱۵۶ مورد) بودند. بيشتر مقالات (۱۲۷ مقاله) از نوع توصيفي، بيشترين ابزار مورد استفاده پرسش نامه (۷۶ مورد) و بيشترين توصيف گرهاي موضوعي به کار رفته، بيمارستان ها (۳۰ مورد) بوده است. بيشترين نوع مقالات چاپ شده، تحقيقي (۱۵۰ مورد) و بيشترين مطالعات (۶۰ عنوان) حاصل طرح تحقيقاتي مصوب بوده است. بيشترين تعداد مقاله (۵۱ عنوان) در سال ۸۹ به چاپ رسيده، بيشترين گرايش موضوعي «مديريت» (۵۰ عنوان) بود. بيشترين استنادات به مقالات (۴۳ درصد) و از نظر زبان به منابع لاتين (۵۸ درصد) بوده است. ۴٫۴۵ درصد استنادات مربوط به خوداستنادي نويسنده و ۱٫۰۵ درصد مربوط به خوداستنادي مجله بوده است.
نتيجه گيري: بايد الگوي رفتاري نويسندگان به نگارش مقالات تحليلي و استفاده از روش هاي بررسي متنوع و جديد در زمينه مديريت اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان سوق داده شود. سردبير مجله، حد مشخصي را براي خوداستنادي در مقالات منتشر شده خود در نظر بگيرد.