مقاله تحليل محتواي مقالات منتشر شده در مجلات آموزش پزشکي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي مقالات منتشر شده در مجلات آموزش پزشکي در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله مقالات آموزش پزشکي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشادسرابي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي نژاد طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعان هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با در نظر داشتن اينکه تصميم گيري بر اساس شواهد از موضوعات مورد اهميت در آموزش پزشکي است، انتظار مي رود که سياست گزاران امر آموزش پزشکي، استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده را به سمت ارتقاي کيفيت خدمات بهداشتي ودرماني سوق دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسي بيشترين موضوعاتي که در حوزه آموزش پزشکي مورد توجه قرار گرفته اند، به بررسي مقالات چاپ شده در مجلات ايراني داراي امتياز پژوهشي در زمينه آموزش پزشکي مي پردازد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي مقالات سه مجله علمي پژوهشي در حوزه آموزش در علوم پزشکي از سال ۸۶ ۱۳۷۹ مورد مطالعه قرار گرفته و ۴۸۳ عنوان استخراج و در پايگاه طراحي شده در Excel شامل نام نويسندگان، خلاصه و موضوع مقاله، نوع پژوهش و نام دانشگاه مربوطه، ذخيره و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: هشت درصد عناوين مقالات (۳۸ عنوان) مربوط به مجله گام هاي توسعه (نشريه دانشگاه علوم پزشکي کرمان)، ۶۰%(۲۹۰ عنوان) مربوط به مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي (نشريه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان) و۳۲% (۱۵۵ عنوان) متعلق به مجلهJournal of Medical Education، (نشريه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي) بود. مديريت آموزشي با ۳۳%، شيوه هاي آموزشي با ۵/۲۶%، بيشترين و مهارت هاي ارتباطي با ۱/۲% کمترين عناوين مقالات را به خود اختصاص داده بودند.
نتيجه گيري: اولويت بندي تحقيقات پژوهش در آموزش بايد مدنظر جدي قرار گيرد.