مقاله تحليل محتواي ميزان مطابقت سياست هاي برنامه هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از انقلاب با الگوي توسعه پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي ميزان مطابقت سياست هاي برنامه هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از انقلاب با الگوي توسعه پايدار
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله توسعه اجتماعي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله توسعه فرهنگي
مقاله برنامه هاي توسعه
مقاله توسعه پايدار
مقاله جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مهديي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق آن است تا ميزان همسويي سياست هاي برنامه هاي توسعه را با الگوي توسعه پايدار به عنوان الگوي غالب دهه هاي اخير مشخص کند. تحقيق حاضر از لحاظ روش شناختي، بر روش تحليل محتوا تاکيد دارد. نتيجه تحليل توصيفي درباره ميزان ذکر عبارت هاي مربوط به توسعه پايدار در برنامه ها نشان داد که در برنامه اول هيچ گونه ذکري از اين عبارت به عمل نيامده و در برنامه هاي دوم، سوم، و چهارم به ترتيب ۴، ۱۴ و ۱۴ مرتبه عبارت توسعه پايدار ذکر شده است. ميزان توجه به بعد اجتماعي توسعه در برنامه هاي اول، دوم، سوم، و چهارم به ترتيب ۴۸، ۵۷، ۱۱۶ و ۱۴۴ مرتبه بوده است. ميزان توجه به بعد زيست محيطي توسعه پايدار در برنامه هاي اول، دوم، سوم، و چهارم به ترتيب ۲۰، ۳۱، ۴۱ و ۴۹، و دفعات ذکر نمادهاي پايداري اقتصادي به ترتيب ۲۴، ۳۲، ۴۹ و ۴۳ مرتبه بوده است. در محتواي سياست هاي کشاورزي در مجموع در برنامه هاي چهارگانه به ترتيب ۷، ۵، ۱۳ و ۱۶ مرتبه به اين نمادها اشاره شده است. ۶۲ درصد از سياست هاي برنامه چهارم توسعه که بالاترين فراواني توجه به مقولات توسعه پايدار کشاورزي را به خود اختصاص داده است، حاوي مقولات توسعه پايدار است که اين امر نشان دهنده تاکيدي است که در سياست هاي کشاورزي برنامه ياد شده بر الگوي توسعه پايدار صورت گرفته است.