مقاله تحليل محتواي کتاب مهارت هاي اجتماعي-اقتصادي سال اول پيش حرفه اي دانش-آموزان کم توان ذهني از منظر خوانايي با استفاده از تکنيک هاي خوانايي (روش کلوز، روش بررسي تصاوير، و روش بررسي پرسش ها) و نظرات دبيران اين درس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي کتاب مهارت هاي اجتماعي-اقتصادي سال اول پيش حرفه اي دانش-آموزان کم توان ذهني از منظر خوانايي با استفاده از تکنيک هاي خوانايي (روش کلوز، روش بررسي تصاوير، و روش بررسي پرسش ها) و نظرات دبيران اين درس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله خوانايي
مقاله روش کلوز
مقاله روش بررسي تصاوير و پرسش ها
مقاله کم توان ذهني
مقاله مهارت هاي اجتماعي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب درسي از جمله عناصر مهم در آموزش و برنامه درسي است که بايد از نظر محتوايي داراي اعتبار باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسي سطوح خوانايي کتاب مهارت هاي اجتماعي- اقتصادي دانش آموزان کم توان ذهني است. در پژوهش حاضر تلفيقي از روش توصيفي از نوع پيمايشي و روش تحليل محتوا به کار گرفته شده است. جامعه آماري، محتواي کتاب مهارت هاي اجتماعي- اقتصادي، دانش آموزان کم توان ذهني و دبيران اين درس بودند. نمونه گيري از متن به شيوه نمونه گيري هدفمند و نمونه گيري تصاوير از طريق نمونه گيري تصادفي سيستماتيک بود و کليه پرسشها، دانش آموزان و دبيران به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها شامل آزمون کلوز، پرسشنامه نظرسنجي دبيران و فهرست بررسي تصاوير و پرسش ها بودند. ابزارهاي پژوهش داراي روايي و پايايي بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي خوانايي، تحليل واريانس و آزمون تعقيبي استفاده شد. يافته ها نشان داد که ميزان خوانايي متن در سطح آموزشي است. ضريب خوانايي تصاوير ۰٫۵۳ بود که داراي اعتبار بوده و مطلوب است. پرسش ها نيز از نظر موقعيت سوالات مطلوب بودند، زيرا ترتيب آخر، وسط و اول پاراگرف رعايت شده که سبب يادگيري موثر مي شود. از نظر تداوم سوالات، ميانگين فاصله سوالات، ۴٫۸۶ جمله بود که اين فاصله کمتر از حد مطلوب بود. يافته هاي نظرسنجي دبيران نشان داد که هرسه مورد اسناد (متن، تصاوير و پرسشها) در سطح آموزشي قرار دارند، و از نظر آماري تفاوت بين نظرات دبيران در خصوص سطوح خوانايي معني دار بود (P=0.01) .همچنين آزمون تعقيبي نشان داد که هرسه در سطح آموزشي قرار دارند. در کل خوانايي متن و تصاوير مطلوب، اما پرسش ها نياز به اصلاح دارند.