مقاله تحليل محيط نهادي نوآوري در گذار به صنايع دفاعي فردا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۳۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تحليل محيط نهادي نوآوري در گذار به صنايع دفاعي فردا
این مقاله دارای ۴۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهاد
مقاله محيط نهادي
مقاله نظام بخشي نوآوري
مقاله صنايع دفاعي
مقاله نوآوري تکنولوژيک
مقاله نظام دستيابي به سامانه هاي دفاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين ديدگاه ها براي بررسي شرايط و بستر اجتماعي نوآوري، بررسي محيط و عوامل نهادي است. مطالعه نهادها مي تواند دريچه اي مناسب به زمينه و بستر ناپيداي نوآوري تکنولوژيک باز کرده و بسياري از موانع و گلوگاه هاي نوآوري را تشريح کند. بر اين اساس در اين پژوهش نهادهاي تاثيرگذار بر نظام نوآوري صنايع دفاعي به پنج دسته تقسيم شده و سپس با ايجاد گروه هاي کانون و استفاده از نظرات خبرگان، مصاديق اين نهادها در دو وضعيت زماني گذشته و آينده با يکديگر مقايسه شده اند. اين نهاد ها عبارتند از: نهادهاي شناختي که اشاره به اصول و ارزش هاي اعتقادي، عادات ثابت فکري و نقشه هاي ذهني دارند؛ نهادهاي رفتاري که بيانگر عادات اجتماعي و شيوه هاي ثابت رفتاري هستند؛ نهادهاي همکاري که ناظر به شيوه ها و استانداردهاي همکاري درون سازماني و بين سازماني مي باشند، نهادهاي قانوني که در برگيرنده، قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مصوب بوده و نهادهاي اساسي که چارچوب هاي مرجع و قواعد کلاني هستند که بر اساس رهنمودها و اسناد بالادستي و مادر بر نظام نوآوري حاکم مي باشند. بنابراين بر اساس ديدگاه نهادي در گذار به صنايع دفاعي فردا (هسته کوچک – شبکه بزرگ) علاوه بر جنبه هاي فني نوآوري بايد بستر و زيست بوم نوآوري دفاعي در پنج بخش فوق متحول شود.