مقاله تحليل مديريت پايدار منابع طبيعي در بين کشاورزان شهرستان بهبهان (مطالعه اي در استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم محيطي از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: تحليل مديريت پايدار منابع طبيعي در بين کشاورزان شهرستان بهبهان (مطالعه اي در استان خوزستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت پايدار منابع طبيعي
مقاله کشاورزان
مقاله شهرستان بهبهان
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتي سيدابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالمطلب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري در مديريت منابع طبيعي و حفظ آن از شروط اساسي براي رسيدن به توسعه پايدار کشاورزي و روستايي است. هدف اصلي اين تحقيق تحليل مديريت پايدار منابع طبيعي در بين کشاورزان شهرستان بهبهان از استان خوزستان مي باشد. در اين تحقيق از روش توصيفي – همبستگي استفاده شد. تعداد نمونه تحقيق بر اساس فرمول کوکران ۱۵۰ نفر برآورد گرديد که بر اساس نمونه گيري طبقه اي و کاملا تصادفي داده هاي موردنياز از اين تعداد کشاورز جمع آوري گرديد. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي بود که روايي محتوايي آن توسط پانل متخصصان تعيين گرديد. نتايج عمده اين مطالعه نشان مي دهد که ۳۰٫۷ درصد (۴۶) کشاورز در گروه ناپايدار، ۵۸٫۷ درصد يا ۸۸ کشاورز در گروه پايداري متوسط و ۱۰٫۷ درصد يا ۱۶ نفر از کشاورزان در گروه پايدار جاي گرفتند. هم چنين نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره نشان مي دهد متغيرهاي ميزان درآمد کشاورزي، سابقه کار کشاورزي، تعداد افراد باسواد خانوار، شرکت در کلاس هاي ترويجي و ميزان درآمد غيرکشاورزي توانايي تبيين (R2=0.834)%83 تغييرات متغير مديريت پايدار منابع طبيعي توسط کشاورزان را دارا مي باشند.