مقاله تحليل مسير رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و وابستگي به اينترنت با كيفيت زندگي كاربران كافي نت هاي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۳۴ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تحليل مسير رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و وابستگي به اينترنت با كيفيت زندگي كاربران كافي نت هاي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وابستگي به اينترنت
مقاله کيفيت زندگي کاربران
مقاله ويژگي هاي شخصيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سجاديان ايلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: موضوع اعتياد به اينترنت به دليل اهميت، به طور مداوم در فهرست مهم ترين مباحث پژوهشي قرار گرفته است. هدف اصلي اين پژوهش تحليل مسير رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و وابستگي به اينترنت با كيفيت زندگي كاربران كافي نت هاي شهر اصفهان بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه علي همبستگي، جامعه آماري را كليه كاربران كافي نت هاي شهر اصفهان تشكيل مي دادند كه به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي، تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه از بين آن ها انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل سه پرسش نامه وابستگي به اينترنت Yang، فرم کوتاه كيفيت زندگي  WHOو نسخه كوتاه ويژگي هاي شخصيتي NEO PI بود. براي محاسبه ضريب همبستگي Pearson و آزمون کردن اين ضريب و همچنين تحليل مسير از ۵/۸ LISREL استفاده شد.
يافته ها: بين وابستگي به اينترنت و بعد كيفيت اجتماعي رابطه منفي و معني دار در سطح (P<0.05) وجود داشت و از ميان ويژگي هاي شخصيتي ابعاد برون گرايي، وظيفه شناسي و خوشايندي با وابستگي به اينترنت رابطه معني دار و منفي در سطح P<0.01 داشتند. مدل مفهومي نهايي پژوهش، که داراي زير بناي نظري بود، نيز با شاخص نيکويي برازش ۹۱/۰ تاييد شد.
نتيجه گيري: نتايج حاکي از رابطه ويژگي هاي شخصيتي با وابستگي به اينترنت و وابستگي با کيفيت زندگي بود. مدل نظري پژوهش نيز با شاخص هاي برازش معتبر ترسيم گرديد.