مقاله تحليل مشارکت تشکل هاي مردمي در برنامه هاي ترويجي پيرامون توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي شوراهاي اسلامي روستايي شهرستان هاي مياندوآب و شاهين دژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روستا و توسعه از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تحليل مشارکت تشکل هاي مردمي در برنامه هاي ترويجي پيرامون توسعه پايدار روستايي: مطالعه موردي شوراهاي اسلامي روستايي شهرستان هاي مياندوآب و شاهين دژ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هاي ترويجي
مقاله توسعه پايدار روستايي
مقاله مشارکت مردمي
مقاله مطالعه موردي
مقاله شوراهاي اسلامي روستايي
مقاله آذربايجان غربي (استان)
مقاله مياندوآب (شهرستان)
مقاله شاهين دژ (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عيوض
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، تحليل مشارکت شوراهاي اسلامي در برنامه هاي ترويجي پيرامون توسعه پايدار است. جامعه آماري، شامل ۲۶۴ نفر از اعضاي شوراهاي اسلامي بخش «باروق» شهرستان مياندوآب و بخش «کشاورز» شهرستان شاهين دژ است. از اين ميان، تعداد ۱۲۲ نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. اين مطالعه از نوع توصيفي – همبستگي و به روش پيمايشي انجام شده است. يافته ها نشان مي دهد ميزان مشارکت ۷۰ درصد شوراها در برنامه هاي ترويجي در سطح زياد بوده است. متغيرهايي که تاثير معني داري در مشارکت داشتند، عبارت بودند از: مشوق ها، دانش توسعه پايدار شوراها، و نيازهاي آموزشي. در آزمون رگرسيون چند متغيره، ۴۸ درصد تغييرات مشارکت شوراها در برنامه هاي ترويجي، تحت تاثير متغيرهاي وارد شده در معادله است.