مقاله تحليل مفهوم اجتماعي شدن حرفه اي در پرستاري: رويكرد تكاملي راجرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل مفهوم اجتماعي شدن حرفه اي در پرستاري: رويكرد تكاملي راجرز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماعي شدن حرفه اي
مقاله تحليل مفهوم
مقاله روش تكاملي Rodgers
مقاله پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دين محمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اجتماعي شدن فرايندي است كه در سراسر زندگي انسان ها جريان دارد. اين پديده در حرفه پرستاري با برنامه هاي آموزش رسمي آغاز مي شود و با ورود فرد به محيط هاي كاري تداوم مي يابد. اجتماعي شدن حرفه اي به عنوان فرايند يادگيري دانش، مهارت ها، دروني سازي ارزش ها، باورها و هنجارهاي حرفه و شكل گيري هويت حرفه اي تعريف مي شود. هدف اين مطالعه روشن سازي مفهوم اجتماعي شدن حرفه اي، و درك و شناخت بيشتر ويژگي ها، پيشايندها و پيامدهاي آن در پرستاري مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه از رويكرد تحليل مفهوم تكاملي Rodgers استفاده شده است. متون منتشر شده بين سال هاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ ميلادي در مورد اجتماعي شدن حرفه اي در علوم سلامت، به ويژه پرستاري، از پايگاه هاي اطلاعاتي علمي جستجو شد. پس از اعمال معيارهاي ورود و نمونه گيري نهايي، ۴ كتاب و ۴۷ مقاله در حيطه پرستاري و علوم سلامتي انتخاب شدند و مورد بررسي و تحليل عميق قرار گرفتند. فرايند تحليل تحت نظارت و بازبيني دو نفر از اساتيد صاحب نظر در زمينه تحليل مفهوم انجام شد.
يافته ها: تحليل مفهوم مورد مطالعه نشان داد كه اجتماعي شدن حرفه اي فرايندي پيچيده است كه با ۴ ويژگي يادگيري، تعامل، تكامل و سازگاري مشخص مي شود. همچنين، از مهم ترين پيشايندهاي مفهوم مي توان به اهميت برنامه هاي آموزشي جامع، الگوهاي نقشي شايسته، فراهم بودن فرصت كسب تجربه در عرصه و ارايه بازخوردهاي سازنده در دوران آموزشي و محيط هاي كاري اشاره كرد. پيامدهاي اجتماعي شدن حرفه اي بسيار گسترده، متغير و متاثر از عوامل شخصي، سازماني و موقعيتي است. اجتماعي شدن حرفه اي با نتايج مطلوب و گاهي نيز با تبعات ناخوشايند همراه است.
نتيجه گيري: اجتماعي شدن حرفه اي فرايندي اجتناب ناپذير، پيچيده، متغير، پويا، دائمی و در عين حال غير قابل پيش بيني است. ادبيات موجود نشان مي دهد كه اجتماعي شدن حرفه اي هميشه نتايج مطلوب به همراه ندارد، به ويژه اين كه در برخي متون، پيامدهاي منفي آن بسيار برجسته و نگران كننده ذكر شده است. از اين رو، اجتماعي شدن موثر در حرفه پرستاري مستلزم فراهم بودن شرايط و تمهيدات در عرصه آموزش و خدمات است. اين مطالعه، ضمن تشريح و روشن سازي اهميت، قلمرو و كاربرد مفهوم اجتماعي شدن در حرفه پرستاري، آغازي براي تحقيق و توسعه بيشتر مفهوم، و گسترش دانش پرستاري خواهد بود.