مقاله تحليل مقايسه اي ارتباطات بين مولفه هاي مورفومتري نبکا و مورفولوژي گياهي گونه هاي Tamarix mascatensis، Reaumuria turkestanica و Alhagi mannifera در کفه خيرآباد سيرجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تحليل مقايسه اي ارتباطات بين مولفه هاي مورفومتري نبکا و مورفولوژي گياهي گونه هاي Tamarix mascatensis، Reaumuria turkestanica و Alhagi mannifera در کفه خيرآباد سيرجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نبکا
مقاله مورفولوژي
مقاله مورفومتري
مقاله شکل رويشي
مقاله اکوژئومورفولوژي
مقاله سيرجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورخسرواني محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژئومورفولوژي کاربردي بر سه محور برقراري پايداري مکفي منابع طبيعي، تخفيف خطرهاي طبيعي و کاهش و تعديل تاثيرهاي تغييرات جهاني محيط استوار است. يکي از مهمترين چشم اندازهاي ناهمواري در مناطق خشک نبکا است. نبکا در اثر عملکرد فرآيندهاي بادرفتي و بيولوژيک به وسيله تجمع رسوبات تشکيلمي شود. درک ارتباطات اکوژئومورفولوژيک پيچيده در سير تکامل چشم انداز نبکا مي تواند در مديريت تغييرات محيطي براي پيش بيني مراحل توالي، تعديل بيابان زايي و تخريب اراضي، ارزيابي آثار تغييرات اقليمي، بررسي آثار تغيير در نوع استفاده از اراضي، ايجاد و توسعه شرايط تشکيل پايداري سيستم هاي مناطق خشک و نيمه خشک موثر واقع شود. در اين پژوهش ارتباطات موجود بين خصوصيات رويشي گونه هايTamarix mascatensis ،Reaumuria turcestanica  وmannifera Alhagi  با مولفه هاي مورفومتري نبکا با استفاده از نتايج تحليل رگرسيون خطي چندگانه در منطقه خيرآباد از محدوده حوضه آبريز کوير سيرجان ارزيابي شده است. عوامل توجيه گر ارتفاع يا مولفه عمودي نبکا در نبکاهاي Ta.ma وRe.tu  عوامل سه گانه ارتفاع گياه ،قطر طوقه و تاج پوشش گياه به ترتيب با ضرايب تبيين ۷۲۰/۰ و ۷۳۷/۰ است. عوامل متاثر در قطر قاعده نبکا يا مولفه افقي نبکا در نبکاهاي Ta.ma تاج پوشش گياه و قطر طوقه گياه و در نبکاهاي Re.tu عوامل تاج پوشش وارتفاع گياه به ترتيب با ضرايب تبيين ۶۵۵/۰ و ۵۳۱/۰ است. در نبکاهاي Al.ma تنها عامل دخيل شده براي توجيه ارتفاع و قطر قاعده نبکا عامل تاج پوشش گونه با ضرايب تبيين ۵۸۶/۰ و ۶۲۵/۰ است. در مورد عوامل مورفولوژِي گياهي در توجيه عامل شيب دامنه نبکا تنها مدل بدست آمده براي نبکاهاي Ta.ma  است. در اين مدل فقط عامل پوشش تاجي به عنوان متغيير مستقل دخيل شده است با توجه به نتايج تحقيق مي توان چنين استنباط کرد براي توجيه تشکيل و تکامل نبکا عامل فرم هاي رويشي گياهان موثر است. وجود ارتباطات متفاوت بين مولفه هاي مورفومتري نبکا و پوشش گياهي حاکي از عملکرد متفاوت گونه ها در توسعه نبکاست. شدت اين ارتباطات حاکي از تکامل مکانسيم هاي تطابقي گونه هاي تشکيل دهنده نبکا ست.