مقاله تحليل مقايسه عملکرد شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل هاي رگرسيوني پيش بيني رسوب معلق مطالعه موردي: حوضه آبخيز اسکندري واقع در حوضه آبريز زاينده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تحليل مقايسه عملکرد شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل هاي رگرسيوني پيش بيني رسوب معلق مطالعه موردي: حوضه آبخيز اسکندري واقع در حوضه آبريز زاينده رود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار رسوب
مقاله رواناب
مقاله ژئومورفولوژي
مقاله شبکه عصبي مصنوعي
مقاله مدل رگرسيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: معيري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رامشت محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي نيا ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از جنبه هاي حايز اهميت در مديريت محيط در ژئومورفولوژي کاربردي حل مشکل برآورد رسوب يک سيستم رودخانه اي مي باشد. هدف اين مطالعه ارزيابي عملکرد مقايسه اي دو نوع شبکه عصبي مصنوعي (مدل ژئومورفولوژيکي و مدل غيرژئومورفولوژيکي) و دو نوع مدل رگرسيوني (مدل تواني و مدل غيرخطي چندگانه) براي پيش بيني بار رسوب معلق حوضه اسکندري در حوضه آبريز زاينده رود مي باشد. مدل ها بر اساس آمار ۱۰۴ حادثه وقوع همزمان ثبت شده دبي و رسوب طراحي شده اند. پارامترهاي ژئومورفولوژيکي بکار رفته در مدل هاي مزبور شامل: نسبت ناهمواري، ضريب شکل و تراکم زهکشي مي باشند. شبکه هاي عصبي مصنوعي طراحي شده از نوع انتشار برگشتي چهار لايه است. بهترين نتايج پيش بيني مربوط به روش شبکه عصبي مصنوعي ژئومورفولوژيکي با ضريب تبيين معني دار ۹۸/۰ و جذر ميانگين خطاي ۴۹/۴ در مقايسه با روش شبکه عصبي مصنوعي طراحي شده بر اساس آمار جريان با مقادير ضريب تبيين ۹۶/۰ و خطاي ۳۵/۵ مي باشد. عملکرد روش هاي رگرسيوني با ضريب تبيين ۸۹۳/۰ و خطاي ۶۶/۸ براي روش چند متغيره غيرخطي ومقادير ضريب تبيين ۸۱۴/۰ و خطاي برآورد ۰۵/۱۵ براي روش غيرخطي ساده تواني ضعيف تر از شبکه هاي عصبي مشاهده گرديد. تفاوت فاحش در شاخص هاي ارزيابي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي نسبت به روش هاي رگرسيوني در عملکرد مناسب آنها براي تعداد کم نمونه هاي مدل مي باشد. بنابراين شبکه هاي عصبي مصنوعي به خصوص شبکه هاي ژئومورفولوژيکي به عنوان يک ابزار قوي پيش بيني شايسته بار رسوب يک سيستم پيچيده رودخانه اي معرفي مي شوند.