مقاله تحليل مولفه هاي بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي (مطالعه موردي: شهرستان ورامين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تحليل مولفه هاي بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي (مطالعه موردي: شهرستان ورامين)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واحدهاي توليدي گلخانه اي
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله توسعه واحدهاي گلخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنچي مستانه
جناب آقای / سرکار خانم: خشنودي فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تحليل عوامل مولفه هاي بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي با مطالعه موردي شهرستان ورامين و در چارچوب کلي پژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين پژوهش ۹۰ نفر از گلخانه داران واحدهاي توليدي گلخانه اي در شهرستان ورامين بوده است که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي-طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود که با مرور ادبيات موضوع و مطابق با اهداف پژوهش تهيه شد. ضريب آلفاي کرونباخ، به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه محاسبه گرديد و برابر با ۰٫۸۴ شد که حاکي از پايايي مناسب ابزار پژوهش مي باشد. روايي محتوايي پرسشنامه نيز از طريق نظرخواهي از کارشناسان و اساتيد مرتبط با موضوع تاييد شد. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به عمل آمد. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که عوامل اقتصادي، فني و تکنولوژي، فردي-حرفه اي و زيرساختي-حمايتي دولت مهم ترين عوامل بازدارنده در توسعه واحدهاي گلخانه اي بوده اند که در مجموع ۸۷٫۷۴ درصد واريانس را تبيين نموده اند.