مقاله تحليل مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت از ديدگاه كشاورزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تحليل مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت از ديدگاه كشاورزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت آب كشاورزي
مقاله تحليل عاملي
مقاله شهرستان زرين دشت
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، تحليل مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي در شهرستان زرين دشت از شهرستان هاي استان فارس از ديدگاه كشاورزان بود. اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسش نامه كه پايايي مقياس اصلي آن از طريق آلفاي كرونباخ برابر با ۰٫۸۷ تاييد گرديد، استفاده شد. روايي پرسش نامه نيز توسط اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران، كارشناسان مديريت جهاد كشاورزي شهرستان زرين دشت و كارشناسان سازمان آب شهرستان داراب مورد تاييد قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل ۴۶۴۸ نفر از زارعان شهرستان زرين دشت بود كه با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد ۱۵۰ نفر تعيين و براي انتخاب نمونه ها، روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از اولويت بندي مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي نشان داد كه، سياست هاي حمايتي دولت، جلوگيري دولت از حفر بي رويه چاه هاي جديد و مهارت و تخصص كارشناسان بخش ترويج به عنوان مهم ترين مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي شناخته شدند. همچنين نتايج تحليل عاملي مولفه هاي موثر بر مديريت آب كشاورزي وجود شش مولفه (نهادي و قانون گذاري، آموزشي و ترويجي، اقتصادي، اجتماعي، نظام بهره برداري، سازماني- اداري) را نشان داد كه ۷۱٫۴۱ درصد از واريانس كل را تبيين نمودند.