مقاله تحليل مولفه هاي پايداري نظام کشت گندم در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تحليل مولفه هاي پايداري نظام کشت گندم در استان فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشاورزي پايدار
مقاله توسعه كشاورزي
مقاله نظام کشت گندم
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عربيون ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري در نظام هاي کشت گندم به مولفه هاي متعدد اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد. شناخت اين مولفه ها مي تواند در تدوين سياست ها و راهبردهاي كشاورزي پايدار نقش بسزايي ايفا كند. بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحليل مولفه هاي پايداري نظام كشت گندم در استان فارس طرح ريزي شده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي انجام گرفته و جامعه آماري آن کشاورزان گندم کار آبي استان فارس مي باشند. حجم نمونه از طريق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گيري چند مرحله اي و به صورت تصادفي انتخاب گرديدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود كه روايي آن از طريق پانلي مشتمل بر صاحب نظران توسعه كشاورزي و متخصصين ذيربط مورد تاييد قرار گرفت. پايايي گويه هاي پرسشنامه از طريق محاسبه آلفاي كرونباخ بين ۰٫۷۷ تا ۰٫۹۴ بدست آمد. براي تحليل داده ها از روش تحليل عاملي استفاده شد و كليه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه ۵ عامل، اكولوژيكي ـ زراعي، عمليات زراعي پايدار محور، خدمات حمايتي ـ ترويجي، وضعيت اجتماعي ـ مشاركتي و عامل اقتصادي كه مجموعا ۲۱ متغير را در برگرفته است، بيش از ۷۲ درصد از واريانس عوامل پايداري نظام كشت گندم در استان فارس را تبيين مي كنند.