مقاله تحليل ناپايداري ديناميکي بال پسگرا در حوزه زمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تحليل ناپايداري ديناميکي بال پسگرا در حوزه زمان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيروالاستيسيته خطي
مقاله بال پسگرا
مقاله حوزه زمان
مقاله روش مودهاي فرضي
مقاله فلاتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رازي ماني
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي صباح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تحليل آيروالاستيک خطي بال پسگرا در حوزه زمان با دو درجه آزادي در جريان تراکم ناپذير مورد بررسي قرار مي گيرد. معادلات حرکت بال الاستيک، با در نظر گرفتن آن به صورت تير يک سر درگير و با استفاده از معادلات لاگرانژ در حوزه زمان استخراج شده و اتصال بال در ريشه، صلب فرض شده است. با در نظر گرفتن مودهاي ارتعاشي تير يک سر درگير و با به کار گرفتن تئوري نوارهاي باريک، نيروها و ممان هاي آيروديناميکي وارد شده به بال پسگرا در جريان سيال پتانسيل غير دائم و تراکم ناپذير به دست آمده است. معادلات آيروالاستيک به صورت بي بعد استخراج و به روشي عددي حل شده است. نتايج حاصل از روش به کار رفته براي چند بال پسگراي مورد مطالعه، با نتايج تجربي و ديگر مراجع مقايسه شده و تطابق مناسبي بين آنها مشاهده شده است.