مقاله تحليل نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ارتقاي بهره وري كل عوامل (TFP)؛ يک تحليل داده هاي تابلويي بين کشوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۵۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ارتقاي بهره وري كل عوامل (TFP)؛ يک تحليل داده هاي تابلويي بين کشوري
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري كل عوامل
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله اثر سرريز
مقاله سرمايه انساني
مقاله تحقيق و توسعه
مقاله درجه باز بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ريسمانچي هستي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي كيا عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل (TFP) با تاكيد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) در ايران و ۲۳ كشور ديگر منتخب در دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۶ را بررسي كرده ايم. بهره وري کل عوامل را از روش ديويژيا اندازه گيري و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تكنيك داده هاي تابلويي شناسايي كرده ايم. عوامل موثر بر بهره وري كل عوامل در الگوي برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي، انباشت هزينه هاي تحقيق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهي، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداري از ظرفيت. نتايج مطالعه بيانگر تاثير مثبت و معنادار تمامي عوامل يادشده بر بهره وري كل عوامل است. بنابراين، پيشرفت فني از راه هاي مختلف (هزينه هاي تحقيق و توسعه داخلي، تجارت خارجي و FDI) بر ارتقاي بهره وري موثر بوده است. در بين عوامل ياد شده، نرخ بهره برداري از ظرفيت بيشترين تاثير و انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي کمترين تاثير را در ارتقاي بهره وري کل عوامل داشته اند.