مقاله تحليل نقش نمادين اسطوره آب و نمودهاي آن در شاهنامه فردوسي بر اساس روش نقد اسطوره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۴۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش نمادين اسطوره آب و نمودهاي آن در شاهنامه فردوسي بر اساس روش نقد اسطوره اي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب
مقاله اسطوره
مقاله عناصر اربعه
مقاله نقد اسطوره اي (كهن الگويي)
مقاله كهن الگو
مقاله يونگ
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قوام ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ياحقي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد اسطوره شناختي يا كهن الگويي، رويكردي تلفيقي و ميان رشته اي است كه بر پايه مطالعات علومي چون روان شناسي، انسان شناسي، تاريخ اديان و تاريخ تمدن، به تحليل متون ادبي مي پردازد. در اين جستار، با اين ديدگاه، نقش تصوير كهن الگويي آب در اسطوره آفرينش و رموز منتج از آن در بافت باورهاي اساطيري، با محوريت شاهنامه فردوسي، مورد بررسي قرار گرفته است.
اسطوره آب به عنوان يكي از عناصر متضاد چهارگانه تشكيل دهنده جهان مادي در اساطير، بر مبناي ضديت جوهري و وحدت نهايي ميان اين عناصر، صاحب نقشهايي شده است كه در اساطير جهان و از جمله شاهنامه فردوسي عموميت دارد. نقشهاي نمادين اسطوره آب را در اساطير مي توان در سه بخش اصلي تقسيم بندي كرد:
۱- اسطوره آب در فرهنگهاي متفاوت بشري، نمادي از آغاز مرحله آفرينش مادي و حركت چرخه زندگي در ساختار كيهاني بوده است. اين نقش در خلق اوليه جهان از آب و پايان نمادين حيات در آن، جلوه گر شده است.
۲- اسطوره آب مظهر جاودانگي و تداوم حيات مادي است. اين نقش در اسطوره آب حيات و آب درمان بخش، نمادينه شده است.
۳- سومين نقش آب در اساطير، در اسطوره گذر از آب (آزمون آب) و شستشوي نمادين توسط آن (اسطوره تعميد) جلوه گر شده است كه به عنوان آزموني از ماده براي پالايش روح، عبور از مرحله كهن و ورود به مرحله متعالي جديد را در قالب كهن الگوي مرگ و تولد دوباره، نمادينه مي كند.