مقاله تحليل نگرش هاي شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي تبيين جو سکوت سازماني و رفتار سکوت سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تحليل نگرش هاي شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي تبيين جو سکوت سازماني و رفتار سکوت سازماني
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکوت سازماني
مقاله نگرش مديران عالي
مقاله نگرش سرپرستان
مقاله فرصت هاي ارتباطاتي
مقاله رفتار سکوت
مقاله تعهد سازماني
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي بلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بي ترديد سرمايه داري دانش سازماني، رمز ماندگاري در دنياي بسيار رقابتي است. ماخذ توليد دانش تالارهاي گفتمان سازماني است كه در خود گفتمان هاي متعدد و در عين حال متفاوت جاي داده است. اگر بر افواه سازماني مهر سكوت زده شود اذهان كاركنان كه موتور مولد دانش سازماني هستند فسيل خواهند شد. وقتي كاركنان، به عنوان سرمايه استراتژيك سازمان، سكوت مي كنند مديريت بايد خطر بزرگ مديريتي خود را حس كند. اين تحقيق از نوع توصيفي است که يازده فرضيه اصلي داشت که براي بررسي اين فرضيات از پرسشنامه استانداردي که شامل ۲۸ سوال بود، استفاده گرديد. در اين پژوهش با تبيين مفهوم سكوت سازماني و رفتار سكوت، روابط تجربي آزمون شده بين فضاي سكوت و رفتار سكوت در تعامل با نگرش شغلي كاركنان در بخش دولتي مورد بحث قرار گرفت. تحليل و بررسي بر روي داده هاي به دست آمده از ۲۸۰ نفر از کارکنان سازمان هاي دولتي انجام گرفت. اين داده ها توسط نرم افزار SPSS و توسط آزمون هاي همبستگي و آزمون تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين ابعاد جو سکوت (نگرش مديريت عالي به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و فرصت هاي ارتباطاتي) و نگرش هاي شغلي کارکنان با رفتار سکوت کارکنان، رابطه معني داري وجود دارد، به طوري که بين نگرش مديريت عالي و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان يک همبستگي مثبت نسبتا شديدي وجود دارد و بين فرصت هاي ارتباطاتي و نگرش هاي شغلي کارکنان با رفتار سکوت کارکنان، همبستگي منفي نسبتا شديدي است.