مقاله تحليل نگرش گندم کاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تحليل نگرش گندم کاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ضايعات گندم
مقاله نگرش
مقاله گندم کاران
مقاله ترويج و آموزش کشاورزي
مقاله مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خشنودي فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف اصلي تحليل نگرش گندم کاران نسبت به مديريت ضايعات گندم در استان مرکزي به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه کشاورزان گندمکار استان مرکزي که به دو گروه آموزش ديده در رابطه با مديريت ضايعات گندم به عنوان گروه آزمودني به تعداد ۷۰۰ نفر، و گروه آموزش نديده در اين زمينه به همين تعداد تشکيل دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد ۱۰۳ نفر تعيين گرديد که در طي دو مرحله در ابتدا با استفاده از نمونه گيري انتسابي متناسب و سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انجام شد. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بود که روايي محتوايي آن به کمک گروهي از متخصصان ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران به دست آمد. پايايي ابزار تحقيق بر اساس کرونباخ آلفا (۰٫۸۲) محاسبه شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که منابع و مجاري ارتباطي و اطلاعاتي، ارتباط با عامل ترويج و استفاده از راديو و تلويزيون بالاترين اولويت پاسخگويان را به خود اختصاص داده اند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي دفعات شرکت در کلاس هاي آموزشي-ترويجي، تعداد ادوات کشاورزي در اختيار، ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي، ميزان دسترسي به منابع اطلاعاتي، ميزان ضايعات گندم، سابقه کشاورزي و ميزان تحصيلات بيشترين تاثير را بر متغير وابسته، نگرش گندم کاران نسبت به مديريت ضايعات گندم، در دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده داشته است.