مقاله تحليل هاي سياستي آثار حذف يارانه كالاهاي اساسي بر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب تحليل مسير ساختاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحليل هاي سياستي آثار حذف يارانه كالاهاي اساسي بر شاخص هزينه زندگي خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب تحليل مسير ساختاري
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل قيمت SAM
مقاله مدل قيمت تحليل مسير ساختاري
مقاله ماتريس انتقال هزينه
مقاله شاخص هزينه زندگي و شاخص رفاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانويي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پروين سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر، بررسي كمي تحليل هاي سياستي آثار سياست هاي مالي ناشي از حذف يارانه هفت گروه كالاهاي اساسي بر افزايش شاخص هزينه زندگي دهك خانوارهاي شهري و روستايي در چارچوب رويكرد هزينه (قيمت) و در قالب دو الگوي مشخص انجام شده است. الگوي اول، الگوي هزينه (قيمت) ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) مبتني بر انتقال هزينه از يك حساب به حساب ديگر بوده است. الگوي دوم، شكل تجزيه شده آن در قالب الگوي هزينه تحليل مسير ساختاري از يك حساب به عنوان قطب مبدا به حساب ديگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسيرهاي مستقيم و غيرمستقيم بوده است. بر مبناي ماتريس حسابداري اجتماعي ويژه كالاهاي اساسي سال ۱۳۸۰ و با استفاده از الگوي دوم، درصدهاي مسيرهاي مستقيم آشكار شده ناشي از حذف يارانه كالاهاي اساسي به عنوان قطب هاي مبدا بر افزايش شاخص هزينه ي زندگي دهك كم درآمد خانوارهاي شهري و روستايي به عنوان قطب هاي مقصد، از كل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسيرهاي مستقيم خانوارهاي پر درآمد شهري و روستايي بيشتر بوده است.