مقاله تحليل همبستگي بين وضعيت مرتع و ميزان مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري (مطالعه موردي مراتع بلده – استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مرتع از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تحليل همبستگي بين وضعيت مرتع و ميزان مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري (مطالعه موردي مراتع بلده – استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت مرتع
مقاله تحليل همبستگي
مقاله مشارکت مجريان
مقاله روش چهار فاکتوري
مقاله طرح هاي مرتع داري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: باراني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در بهره برداري و مديريت صحيح مراتع وضعيت و توان اکولوژيک مرتع مي تواند به عنوان يکي از مولفه هاي مهم و موثر در ايجاد انگيزه براي مشارکت بيشتر بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري مطرح باشد. هدف کلي اين تحقيق تحليل همبستگي بين وضعيت مرتع و ميزان مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتع داري در سامان هاي عرفي مراتع ييلاقي بلده در استان مازندران است. ابزار تحقيق براي تعيين وضعيت مراتع روش چهار فاکتوري و براي تعيين ميزان مشارکت بهره برداران پرسش نامه بوده است. نمونه گيري با استفاده از روش تصادفي طبقه اي انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق را ۱۰۲ سامان عرفي تشکيل مي داد و نمونه هاي آماري، مجريان طرح هاي مرتع داري در ۷۲ سامان عرفي با سه سال سابقه اجراي طرح بوده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد بين وضعيت مرتع هر سامان عرفي با ميزان مشارکت مجريان آن رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج تجزيه واريانس نشان داد، ميزان مشارکت مجريان در اجراي طرح هاي مرتع داري برحسب درجات وضعيت مرتع تفاوت معني دار دارد. مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد بيشترين ميزان مشارکت مجريان مربوط به سامان هايي است که مراتع در آنها داراي درجه وضعيت خوب و عالي بوده است. بعلاوه نتايج نشان داد بين تعداد دام مجاز پيش بيني شده در واحد سطح با وضعيت مرتع هر سامان عرفي رابطه معني داري وجود ندارد.