مقاله تحليل همديدي موج سرماي شديد دي ماه ۱۳۸۶ ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: تحليل همديدي موج سرماي شديد دي ماه ۱۳۸۶ ايران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله باد گرمايي
مقاله موج سرما
مقاله ژانويه ۲۰۰۸
مقاله فرارفت سرد
مقاله سامانه بندالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري طيبه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرماي شديد و يخبندان ها از مخاطرات مهم جوي به شمار مي آيند كه معمولا در ايران سالانه خسارات فراواني را به محصولات كشاورزي و تاسيسات وارد مي كنند. تحليل سينوپتيكي آماري اين يخبندان ها به پيش بيني وقوع آنها و اتخاذ تصميمات صحيح پيش از وقوع و البته مقابله با آنها كمك مي كند. در پژوهش حاضر به بررسي و تحليل موج سرماي شديد و فراگير در ژانويه ۲۰۰۸ پرداخته شده است. در اين تحقيق به منظور بررسي و تحليل رويداد سرماي غيرمعمول دي ماه ۱۳۸۶ (ژانويه ۲۰۰۸) اقدام به جمع آوري آمار و اطلاعات دماي حداقل روزانه ماه ژانويه در ايستگاه هاي سينوپتيك سراسر كشور شد. سپس با مطالعه ۲۱ ايستگاه منتخب، ناهنجاري دماي ژانويه ۲۰۰۸ در مقايسه با ميانگين درازمدت دماي حداقل ژانويه كشور مورد بررسي قرار گرفت. با بررسي ناهنجاري ها و شاخص بي بعد نمره استاندارد، مشاهده شد كه دماي حداقل ژانويه ۲۰۰۸ به جز در ۶ ايستگاه در نيمه جنوبي كشور (اهواز، بوشهر، بندرعباس، شيراز، كرمان، ايرانشهر)، در ساير ايستگاه ها داراي ناهنجاري بيش از ۵- درجه سلسيوس در مقايسه با دوره آماري ۳۰ ساله بوده است. با تحليل دماي حداقل ژانويه ۲۰۰۸ در قالب ۶ دوره ۵ روزه، مشخص شد كه ايستگاه هاي مورد بررسي در دوره چهارم (روزهاي شانزدهم تا بيستم) سردترين دماها را داشته اند. به منظور تحليل شرايط همديدي موثر در وقوع يخبندان ژانويه ۲۰۰۸ و تعيين علل آن، داده هاي مربوط به دما، فشار سطح دريا، ارتفاع ژئوپتانسيل، مولفه باد نصف النهاري و مداري U) و (V در ترازهاي متفاوت و در چهار ساعت، از سايت NCEP/NCAR براي روزهاي ژانويه ۲۰۰۸ استخراج گرديد. به وسيله داده هاي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار سطح دريا، وضعيت شكل گيري سامانه بندالي مورد بررسي قرار گرفت. از داده هاي دما، مولفه باد نصف النهاري و مداري U) و (V نيز براي ترسيم نقشه هاي تركيبي فرارفت دما، ضخامت جو، بردارهاي شيو دما و باد گرمايي استفاده شد. با مشاهده نقشه هاي تراز مياني جو مشاهده شد كه در سراسر ژانويه ۲۰۰۸ به طور مداوم سامانه بندالي حاكميت داشته است، به طوري كه تشكيل سامانه بندالي زوجي در پنجه چهارم (روزهاي شانزدهم تا بيستم) و پنجه دوم (روزهاي ششم تا دهم) به خوبي مشاهده مي شود. با بررسي باد گرمايي در لايه ضخامت ۱۰۰۰ تا ۵۰۰ هكتوپاسكال، مشاهده مي شود كه نيمه شمالي كشور در معرض فرارفت شديد هواي سردي است كه از مناطق قطبي و شمال منطقه سرد سيبري مي گذرد و با خود هواي سرد و خشك را به داخل كشور منتقل مي كند. بنابراين، بروز يخبندان فرارفتي در نواحي شمال شرقي و نيمه شمالي كشور در روزهاي پنجه چهارم توجيه مي شود. همچنين باد گرمايي در جنوب كشور و بر روي خليج فارس و درياي عمان و كرانه هاي آن با سرعتي بيش از ۳۰ متر بر ثانيه از شدت سرماي مناطق جنوبي كشور كاسته است. به نظر مي رسد كه بالاتر بودن دماي حداقل ايستگاه هاي اهواز، بوشهر، بندرعباس، شيراز، كرمان و چابهار به همين علت باشد.