مقاله تحليل همديد بارش هاي سنگين ايران مطالعه موردي: آبان ماه ۱۳۷۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليل همديد بارش هاي سنگين ايران مطالعه موردي: آبان ماه ۱۳۷۳
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش سنگين
مقاله مرکز ثقل بارش
مقاله الگوي گردشي
مقاله ژئوپتانسيل
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان سيدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش يکي از سنگين ترين و فراگيرترين بارش هاي کشور (روزهاي ۱۲/۸/۱۳۷۳ تا ۱۷/۸/۱۳۷۳)، جهت آگاهي و شناخت سازوکارهاي موثر بر رخداد اين گونه رويدادهاي فرين بررسي شد. در اين دوره حدود نيمي از ايستگاههاي کشور بارش چشمگيري داشتند. جهت تحليل اين رويداد، رويکرد محيطي به گردشي انتخاب شد. بعد از ترسيم نقشه هاي همبارش روزهاي مورد مطالعه، نقاط اوج بارش و مراکز ثقل آنها به دست آمد و سپس الگوهاي گردشي اصلي و منابع رطوبتي در زمان اين رويدادها استخراج شد. تحليل نقشه هاي فشار تراز دريا نشان داد که الگوي پرفشار اروپا – کم فشار عراق در رويداد اين بارش ها موثر بوده است. در اين زمان زبانه اي از پرفشار اروپا و درياي سياه از شمال غرب کشور نفوذ کرده و با کم فشار عراق شيو شديدي را موجب شده است. به نظر مي رسد تحت اين شيو شديد فشار و همچنين ادغام رودبادهاي جنب حاره اي و جبهه قطبي بر روي عراق، فرود عميق بر روي قبرس، تغذيه رطوبتي خليج فارس در ترازهاي ۹۲۵ و ۸۵۰ هکتوپاسکال، تغذيه رطوبتي درياي سرخ و مديترانه و سياه در ترازهاي بالاتر، اين بارش هاي سنگين اتفاق افتاده است.