مقاله تحليل همديد سرماهاي فرين ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تحليل همديد سرماهاي فرين ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل همديد
مقاله سرماهاي فرين
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعوديان سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: دارند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از شاخه هاي مهم اقليم شناسي همديد، شناسايي حالت هاي فرين ويژگي هاي محيطي و تعيين الگوهاي گردشي مسبب آنها است. هدف اصلي اين پژوهش تحليل همديد سرماهاي فرين ايران است. بدين جهت از آمار روزانه دماي مربوط به ۶۶۳ ايستگاه اقليمي و همديد در قلمرو مورد مطالعه، طي دوره آماري ۱٫۱٫۱۳۴۰ تا ۲۹٫۱۲٫۱۳۸۲ (۱۵۷۰۱ روز) استفاده گرديد. سپس به روش درون يابي کريگينگ با ياخته هاي ۱۸×۱۸ کيلومتر يک ماتريس ۵۲۱۴×۱۵۷۰۱ فراهم شد. ميانگين دماي روزانه براي پهنه مورد نظر (۵۲۱۴ ياخته) طي دوره مورد مطالعه محاسبه شد. با استفاده از شاخص فومياکي روزهايي که سرماي فرين اتفاق افتاده، مشخص شد. سپس داده ها برحسب شدت سرما و گستره زيرپوشش مرتب شد. از بين روزهاي همراه با رخداد سرماي فرين، ۵۰۰ روز اول به عنوان نمونه برگزيده شد. روزهاي برگزيده شده تقريباً ۲ انحراف معيار از ميانگين بلندمدت خود بر اساس شاخص فومياکي کمتر بودند.مقادير فشار تراز دريا با تفکيک مکاني- زماني ۵٫۲×۵٫۲ درجه و ۶ ساعته، براي ۵۰۰ روز نمونه از سازمان هواشناسي و اقيانوس شناسي کشور ايالات متحده امريکا استخراج شد. انجام تحليل خوشه اي بر روي فواصل اقليدسي مقادير تراز سطح دريا براي ۵۰۰ روز انتخاب شده، نشان داد که سرماهاي فرين ايران حاصل ۵ الگوي گردشي مي باشند: ۱- الگوي پرفشار سيبري-اروپا؛ ۲- الگوي پرفشار سيبري کم فشار ايسلند؛ ۳- الگوي پرفشار سيبري؛ ۴- الگوي پرفشار شمال خزر- سيبري؛ ۵- پرفشار شمال خزر.