مقاله تحليل وضعيت آگاهي و نگرش نسبت به ويروس نقص ايمني انساني ايدز در جمعيت ايراني: مرور ساختار يافته و فرا تحليل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۸ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحليل وضعيت آگاهي و نگرش نسبت به ويروس نقص ايمني انساني ايدز در جمعيت ايراني: مرور ساختار يافته و فرا تحليل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله ويروس نقص ايمني اکتسابي
مقاله سندرم نقص ايمني اکتسابي (ايدز)
مقاله مرور ساختاريافته
مقاله متاآناليز
مقاله ناهمگوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: پورخانداني علي
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيشه شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: فهيم فر نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي راد بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: با گسترش ابتلا به HIV / ايدز در ايران، افزايش سطح دانش و نگرش در جامعه بخصوص گروه ‌هاي در معرض خطر نقش کليدي در پيشگيري از همه ‌گيري دارد. در مطالعه حاضر با بکارگيري روش‌ هاي مرور ساختاريافته، مستندات مرتبط با آگاهي و نگرش در مورد HIV/ ايدز بررسي و با استفاده از تکنيک‌ هاي متاآناليز مقادير آن ‌ها در جامعه برآورد شد.
روش كار: پس از جستجوي مستندات، مجموعا ۶۲ مطالعه منتشر شده در بين سال‌ هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ بررسي گرديد. جهت نمايش نتايج از نمودار انباشت و براي ارزيابي منبع ناهمگوني از مدل متارگرسيون استفاده گرديد.
نتايج: مطالعات وارد شده از نظر متدولوژي (شيوه نمونه‌ گيري و ابزار جمع‌ آوري اطلاعات) تفاوت ‌هاي زيادي با يکديگر داشتند که اين موضوع مانع از ترکيب آماري مطالعات بود. در مجموع ۲۴ مطالعه، با مجموع حجم نمونه ۲۴,۰۱۱ نفر مورد بررسي قرار گرفتند که ميانگين نمره دانش بين ۷٫۱۴ تا ۰٫۸۴ (از مبناي ۱۰۰) متغير بود. در ۱۶ مطالعه مربوط به نگرش ۱۱,۱۰۴ نفر ارزيابي شده بودند که ميانگين نمره نگرش بين ۶٫۳۲ تا ۴٫۷۸ (از ۱۰۰ نمره) متغير بود.
نتيجه ‌گيري: به نظر مي ‌رسد که دانش و نگرش همچنان نيازمند ارتقا است، هرچند نتايج مطالعات مختلف پراکندگي زيادي را نشان مي ‌دهند که مي‌ تواند به دليل تفاوت در گروه ‌هاي هدف و متدولوژي مطالعات باشد. عدم مشاهده تغيير قابل ملاحظه در سطح دانش و نگرش گروه ‌هاي مختلف در طول دوره مورد بررسي بر لزوم برنامه‌ ريزي در راستاي اصلاح، گسترده‌ تر و اثر بخش ‌تر کردن فرآيند‌هاي آموزشي تاکيد دارد.