مقاله تحليل وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم در علوم مهندسي و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در سياست علم و فناوري از صفحه ۹۷ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تحليل وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم در علوم مهندسي و فناوري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد علم
مقاله توليد دانش
مقاله علوم مهندسي
مقاله ارزيابي راهبرد
مقاله نظام پژوهش
مقاله فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يمني دوزي سرخابي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صباغيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: متحدي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه از رويکرد نظام ملي نوآوري (NIS)، جايگاه علم و دانش به طور عام و نقش علوم مهندسي و فناوري به طور خاص در توسعه و سرآمدي ملي، حياتي و بارز است. براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي و توليد علم از يک سو بايد راهبردهاي اثربخش بر اساس شرايط و عوامل دروني و بيروني، طراحي و پياده سازي شود. از سوي ديگر، تحقق و توسعه راهبردها و کارآمدي آن ها در صحنه عمل، بدون ارزيابي مستمر و بدون مداخله نظام مند و آگاهانه، امکان پذير نمي باشد. اجرا و ارزيابي بخش هايي از فرآيند برنامه ريزي هستند که هر چه اجرا و پيامدهاي آن با دقت ارزيابي گردد به همان نسبت، يادگيري براي تصميم سازي، توسعه اقدامات اصلاحي و حرکت آگاهانه، افزايش مي-يابد. در اين مقاله، راهبردهاي اصلي پژوهش و توليد علم در علوم مهندسي و فناوري بر مبناي الگوي عمومي مديريت راهبردي با تکيه بر پيمايش از طريق مباني راهبردها و سنجش معيارهاي اصلي، تحليل شده است. بر پايه نتايج اين پژوهش، وضعيت راهبردهاي توليد علم در علوم مهندسي و فناوري در حد متوسط ارزيابي شده است. از اين رو، ارتقاي وضعيت راهبردهاي پژوهش و توليد علم نيازمند حرکت نظام مند و متعهدانه براي مديريت، ايجاد ساختارها و شرايط عملياتي موثر، ترويج راهبردها و اختصاص منابع، امکانات و اعتبارات مناسب و مکفي است.