مقاله تحليل و آسيب شناسي محتواي کتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه و ارزيابي آن با معيار رويکرد آموزش ارتباطي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۸۶ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تحليل و آسيب شناسي محتواي کتب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه و ارزيابي آن با معيار رويکرد آموزش ارتباطي زبان
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسي
مقاله کتب درسي زبان انگليسي
مقاله رويکرد ارتباطي
مقاله تحليل و ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرنواده خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: علي عسگري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: موسي پور نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عناني سراب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کسب مهارت ها و شناخت، مستلزم رويارويي با تجارب يادگيري مناسب مي باشد و اگر دانش آموز در معرض اين تجارب قرار نگيرد هرگز نمي تواند مهارت ها و شناخت مورد نظر را کسب کند. در اين مقاله با استناد به اين ديدگاه که فقدان و نبود بعضي از تجارب مي تواند به اندازه تجاربي که دانش آموزان کسب مي کنند بر يادگيري تاثير بگذارد. به مطالعه کاستي هاي برنامه درسي زبان انگليسي دوره متوسطه با تاکيد بر محتوا پرداخته شده و معيار آن براي کشف اين کاستي ها رويکرد ارتباطي بوده است. با توجه به اهميت معناداري فعاليت ها در رويکرد ارتباطي و هم چنين تقويت مهارت هاي زبان آموزي و توانش ارتباطي به عنوان هدف آموزش زبان در اين رويکرد، سه مقوله هدف، چهار مهارت اصلي زبان آموزي و فعاليت هاي کتب درسي و هم چنين اصول و ويژگي هاي رويکرد ارتباطي مورد تحليل و ارزيابي واقع شد.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد هدف از تاليف کتب درسي مربوطه آموزش اجزا و عناصر زبان مي باشد و اين کتب بر مبناي نظريه هاي ساختارگرا شکل گرفته است. در ميان مهارت هاي چهارگانه زبان آموزي به مهارت نوشتن در قالب جمله بر اساس نکات دستوري مشخص شده بيشتر پرداخته شده و فعاليت ها غالبا با تاسي از روش هاي سنتي در قالب کاربردهاي مکانيکي جمله ها و الگوهاي زباني مي باشند در حالي که فعاليت هاي معنادار بر اساس بافت و متن معنادار تنظيم مي شوند نه جمله هاي مجزا و پراکنده.