مقاله تحليل و بهبود کاهش زمان رسيدن به حالت پاياي سامانه هاي گرمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: تحليل و بهبود کاهش زمان رسيدن به حالت پاياي سامانه هاي گرمايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال حرارت غير دايم
مقاله سطوح پره دار
مقاله کاهش زمان رسيدن به حالت دايم
مقاله بررسي تجربي
مقاله حل عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدنصراله سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي لاليمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر نتيجه تحقيق بر روي کاهش زمان رسيدن به حالت پاياي سيستم هاي حرارتي است. به اين ترتيب که شرايط مرزي با توجه به مشخصات فيزيکي سامانه تا وصول به حالت دايم تحت کنترل قرار مي گيرد. در اين پژوهش يک سامانه حرارتي آزمايشگاهي با استفاده از شبيه سازي عددي بررسي شده و نتايج حل عددي با نتايج اجراي چند آزمايش تجربي مقايسه انجام شده است. بررسي ها نشان مي دهد که با استفاده از دو روش اعمال شار حرارتي اوليه و اعمال تغيير سرعت اوليه مي توان زمان رسيدن به حالت پاياي سامانه هاي حرارتي را به ميزان بسيار زيادي کاهش داد. اين دوروش در برنامه ريزي آزمايش هاي تجربي و همچنين اجراي برنامه هاي محاسباتي کاربرد دارد. نتايج آزمايشگاهي حاصل از دو روش بالا در مقالات قبلي ارايه شدند، در اين پژوهش با مروري کوتاه بر نتايج حاصل، تحليل فيزيکي از رفتار مشابه سيستم هاي حرارتي ارايه شده است. همچنين با استفاده از روش هاي آماري روابط همبستگي براي زمان رسيدن به زمان بدون بعد بر حسب سرعت اوليه بدون بعد و گرماي اوليه بدون بعد ارايه شده است.