مقاله تحليل پارامتري داده هاي بقاي سانسور فاصله اي با پارامتر شکل غيرثابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تحليل پارامتري داده هاي بقاي سانسور فاصله اي با پارامتر شکل غيرثابت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سانسور فاصله اي
مقاله رگرسيون وايبول
مقاله پارامتر شکل غير ثابت
مقاله معيار اطلاع آکائيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در اکثر مطالعات پارامتري تحليل بقا از مدل وايبول به دليل انعطاف پذير بودن استفاده مي شود. در بيشتر موارد براي مدل وايبول فرض مي شود که پارامتر شکل ثابت است، در حاليکه که اين فرض براي برخي از داده ها نادرست است.
هدف: در اين مطالعه حالت سانسور فاصله اي براي توزيع وايبول، در حالتي که پارامتر شکل ثابت نيست ارايه مي شود.
روش بررسي: با انجام يک مطالعه شبيه سازي و به کارگيري روش مونت کارلويي، مزيت هاي آن نسبت به حالتي که پارامتر شکل ثابت باشد ارايه مي شود. در پايان با يک مثال کاربردي نحوه محاسبه برآوردها نشان داده مي شود.
نتايج: برآورد ضرايب مدل، مقدار DIC و مقدار نسبت خطر در مدل با پارامتر شکل ثابت و غير ثابت محاسبه و در ادامه مقايسه گرديد. نتايج نشان داد در صورتي که پارامتر شکل توزيع ثابت نباشد، برآورد ضرايب متغيرهاي کمکي داراي اريبي کمتر، برازش مناسب تر و نتايج حاصل با حالتي که پارامتر شکل ثابت است متفاوت مي باشد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصل بهتر است مدل اشباع شده به گونه اي انتخاب شود که پارامتر شکل ثابت نباشد و فرض ثابت بودن پارامتر شکل مورد آزمون قرار گيرد و مدل مناسب تر با استفاده از ملاک هاي برازش مدل انتخاب شود.