مقاله تحليل پاسخ هاي پادتن (آنتي بادي) ناشي از واکسن سرخک با وجود داده هاي سانسور شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پايش از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تحليل پاسخ هاي پادتن (آنتي بادي) ناشي از واکسن سرخک با وجود داده هاي سانسور شده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پادتن (آنتي بادي)
مقاله سرخک
مقاله واکسيناسيون
مقاله سانسور شدگي
مقاله مدل رگرسيون سانسور شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزيار حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پاسخ هاي پادتن (آنتي بادي) سرمي سرخک، ابزار مهمي براي تعيين سطح ايمني در جمعيت واکسينه شده و نيز تعيين عوامل تاثير گذار بر ايمني محافظت کننده است. معمولا مقادير غلظت هاي پادتن توليد شده به وسيله روش هاي کمي عيارگيري مانند الايزا از سمت چپ سانسور شده هستند که اين سانسور شدگي ناشي از حد رديابي روش عيارگيري و يا نقطه برشي است که در ارتباط با آستانه مصونيت در برابر بيماري بنا نهاده شده است. براي کاهش اثر داده هاي سانسور شده در برآورد شاخص ها استفاده از يک مدل رگرسيون سانسور شده پيشنهاد شده است.
نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق شامل ۲۰۰ نفر از افراد ۲۵-۵ ساله بود که سطح پادتن IgG بر ضد سرخک در آنها در دو مرحله قبل و بعد از واکسيناسيون اندازه گيري شده بود. ۱۱ درصد از کل افراد داراي تيتر پادتن پس از واکسيناسيون کمتر از حد رديابي بودند كه اين رقم در مردان ۱۳٫۵ و در زنان، حدود ۹ درصد بوده است. قبل از به كارگيري يك مدل رگرسيوني، ميانگين تيتر آنتي بادي پس از واکسيناسيون، در زنان، ۲۶ درصد بيشتر از مردان بود كه اين نسبت، پس از بکارگيري مدل رگرسيون سانسور شده به ۳۹ درصد رسيده است. هر دو نسبت نشان دهنده مصونيت زايي بيشتر واکسن سرخک در زنان نسبت به مردان بوده اند (P<0.05).
درصد افراد مقاوم در برابر بيماري سرخک در کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال، ۸۳ درصد و در جوانان ۱۶تا ۲۵ ساله حدود ۸۸ درصد بوده است، ولي ارتباط معني داري بين سن و مصونيت عليه سرخک ديده نشد (P=0.4).