مقاله تحليل پايداري اکولوژيکي مزارع برنج در شهرستان شيروان چرداول از ديدگاه کشاورزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري اکولوژيکي مزارع برنج در شهرستان شيروان چرداول از ديدگاه کشاورزان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله شاخص ذهني
مقاله پايداري اکولوژيکي
مقاله مزارع برنج
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژادي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژادي كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هرگونه برنامه ريزي براي توسعه پايدار بخش کشاورزي، نيازمند شناخت از وضعيت شاخص هاي کشاورزي پايدار دارد. با توجه به اينکه ميزان قابل توجهي از مزارع شهرستان شيروان چرداول به کشت برنج اختصاص دارد، و نظر به ضرورت همسويي اين مزارع با مولفه هاي کشاورزي پايدار، اين پژوهش با هدف تحليل پايداري اکولوژيکي مزارع برنج در شهرستان شيروان و چرداول و در چارچوب کلي پژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري پژوهش تعداد ۱۳۶ نفر از کشاورزان بوده اند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب، و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. ضريب آلفاي کرونباخ که به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها محاسبه گرديده ۰٫۸۷ به دست آمده است که حاکي از پايايي ابزار پژوهش بوده است. روايي صوري پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. تحليل داه ها با استفاده از تکنيک تحليل خوشه اي انجام شده است. يافته هاي به دست آمده از تحليل خوشه اي نشان داده است که ۳۵٫۴۸ درصد از شاخص هاي ذهني اکولوژيکي مزارع برنج بررسي شده پايدار، ۲۹ درصد نسبتا پايدار و ۳۵٫۴۸ درصد از اين شاخص ها ناپايدار بوده اند. بنابراين مي توان گفت که وضعيت پايداري حدود ۶۰ درصد از شاخص هاي ذهني اکولوژيکي پايداري کشاورزي مزارع برنج بررسي شده پايدار و نسبتا پايدار بوده است.