مقاله تحليل پايداري ديواره غربي معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزاي سه بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري ديواره غربي معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزاي سه بعدي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پايداري
مقاله معدن مس سرچشمه
مقاله مدل سازي عددي
مقاله ۳DEC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ياراحمدي بافقي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته تحليل پايداري شيب هاي سنگي، به طور معمول با روش هاي گرافيکي يا محاسبات دستي انجام مي گرفت، اما امروزه روش هاي متنوعي براي تحليل پايداري شيب وجود دارد و لازم است با توجه به شرايط منطقه و نوع شکست بالقوه، روش تحليل مناسب انتخاب شود. در تحليل هاي دوبعدي تاثير مقعر و يا محدب بودن ديواره معدن در نظر گرفته نمي شود. حال آنکه شيب هاي مقعر به دليل تاثير نگهداري جانبي توسط مواد دو طرف توده لغزشي، پايدارترند. در معادن روباز که سعي در افزايش شيب مي شود، توجه به اين نکته بسيار مهم است. در اين مقاله پايداري ديواره غربي معدن مس سرچشمه در طرح گسترش با استفاده از روش المان مجزاي سه بعدي مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي تحليل پايداري، ديواره غربي با توجه به نوع سنگ، به سه منطقه ساختاري تقسيم شد و با استفاده از نتايج آزمايش هايي که قبل از اين انجام شده بود و انجام آزمايش هاي تکميلي، خواص مقاومتي توده سنگ و درزه ها تعيين شد. همچنين در سنگ آندزيت که سنگ غالب ديواره غربي است، مشخصات هندسي دسته درزه ها نيز معين شد. سپس براي مشخص کردن رفتار کلي توده سنگ، تحليل هايي با استفاده از نرم افزار Slide5.0 انجام گرفت و تاثير فاکتور آشفتگي، آب زيرزميني، شتاب افقي لرزه و نوع سنگ بر پايداري ديواره بررسي شد. در مرحله بعد مدل هندسي و مکانيکي معدن در نرم افزار ۳DEC، ساخته شد و پايداري ديواره در وضعيت هاي مختلف بررسي شد. نتايج حاصل از ۳DEC، ريزش هايي در حد چند پله در قسمت هاي پايين ديواره را نشان مي دهد. همچنين نتايج نشان مي دهد در صورت زهکشي اکثر مناطق ناپايدار، پايدار مي شوند، ولي باز هم در پاشنه ريزش هايي با وسعت کمتر مشاهده مي شود.