مقاله تحليل پايداري محله هاي کلان شهر تهران با تاکيد بر عملکرد شوراياري ها نمونه موردي: محله هاي اوين، درکه و ولنجک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۲۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تحليل پايداري محله هاي کلان شهر تهران با تاکيد بر عملکرد شوراياري ها نمونه موردي: محله هاي اوين، درکه و ولنجک
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله توسعه پايدار
مقاله محله
مقاله شورا
مقاله شوراياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي نيا جميله
جناب آقای / سرکار خانم: استادي سيسي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري محله هاي مسکوني به پايداري اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و مديريتي بستگي دارد. فرآيند توسعه پايدار دربرگيرنده کيفيت اقتصادي، اجتماعي و سرمايه محيطي است که اعضاي اجتماع هاي محلي را به توليد و بازساخت زندگي هدفمند براي تحقق ابعاد پايداري هدايت مي کند. مولفه هايي همچون اعتماد، صداقت، روحيه همکاري، تمايل حضور در عرصه هاي مدني، وجدان کاري، انضباط و تلاش براي توسعه از منظر پايداري شهري مي تواند در محله تبلور فضايي يابد. به عبارت ديگر، محله هاي شهري به مثابه کوچک ترين واحد سازمان فضايي شهر، در پايداري شهري نقشي اساسي ايفا مي کنند. در پژوهش حاضر با تاکيد بر معرف هاي توسعه پايدار، به ارزيابي سطوح پايدار در محله هاي شهري اوين، درکه و ولنجک در منطقه يک شهرداري تهران پرداخته شده است، تا با مقايسه تطبيقي، عوامل موثر بر پايداري يا ناپايداري شناسايي شوند و نقش شوراياري ها در بهبود روند پايداري ارزيابي گردد. براي دستيابي به اين هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادي و ميداني با استفاده از روش سلسله مراتبي AHP و روش هاي آمار استنباطي (تحليل F وLSD ) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که محله درکه با وزن ۲۵۲۸/۰ در رتبه سوم قرار مي گيرد. مقايسه عوامل موثر در پايداري محله ها نشان مي دهد که محله هاي درکه و اوين به ترتيب از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و ولنجک از نظر کالبدي، در سطح بالاتر پايداري قرار دارند. همچنين با توجه به تفاوت عملکردي شوراياري ها، محله اوين با شناخت بيشتر مردم و به دليل ارتباط تنگاتنگ هم محله اي ها با يکديگر، فعاليت بيشتري داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله اي گام هاي موثرتري برداشته است. به طوري که ۸۰ درصد ساکنان اوين و ۷۵ درصد از ساکنان درکه عملکرد شوراياري هاي محله شان را کاملا تاثيرگذار ارزيابي کرده اند.